Sökning: "dust"

Visar resultat 1 - 5 av 302 avhandlingar innehållade ordet dust.

 1. 1. Evaluation of Dust Suppressants for Gravel Roads: Methods Development and Efficiency Studies

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Karin Edvardsson; Karin Oscarsson; KTH.; Högskolan Dalarna.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Gravel road; dust; particulate matter; PM10; horizontal dust diffusion; deteriorations; maintenance; dust control; dust suppressants; efficiency; application rate; leaching; residual concentration; seasonal variations; salt solution; solid salt; calcium chloride; magnesium chloride; lignosulphonate; polysaccharide sugar ; bitumen emulsion; rape oil; starch; surfactant; mesa; clay; fine material content; Komplexa system - mikrodataanalys; fine material content.;

  Sammanfattning : Application of the proper dust suppressant to a gravel road ensures road safety and riding comfort as well as creating a cleaner and healthier environment for residents in buildings adjacent to the road. It also reduces the need and cost for vehicle repair, road maintenance activities, and aggregate supplementation. LÄS MER

 2. 2. Sampling Cyclones for Respirable Dust

  Detta är en avhandling från Göran Lidén, National Institute for Working Life, S-171 84 Solna, Sweden

  Författare :Göran Lidén; [1996]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Collection efficiency; Aerosol; Cyclone; Dust; Exposure; Optimisation; Penetration; Performance; Respirable dust; Sampling; Environmental technology; Standardisation; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling baseras på studier av de provtagningscykloner vilka används vid yrkeshygienisk provtagning av respirabelt damm i Sverige och andra andra länder i Europa. Målsättningen för arbetet har varit att avgöra huruvida cyklonernas mätvärden är valida relativt internationella provtagningskonventioner för respirabelt damm, samt eventuellt förbättra deras överensstämmelse med provtagningskonventionera. LÄS MER

 3. 3. Non-Exhaust PM10 and Road Dust

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Joacim Lundberg; KTH.; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Civil and Architectural Engineering; Byggvetenskap; Road Dust; Abrasion Wear; Road Surface Macro Texture; Mean Profile Depth; Mean Texture Depth; Emissions; Abrasion Wear Model; NORTRIP; PM10; Air Quality; Particles; Vägdamm; Vägslitage; Dubbslitage; Textur; Emissioner; Slitagemodell; NORTRIP; PM10; Partiklar; Luftkvalitet; 15 Road: Environment; 15 Road: Environment; Dust; Inhalable particle; Pavement; Tyre; Wear; Abrasion; Health;

  Sammanfattning : Icke-avgasemissioner av PM10 är ett problem i urbana miljöer länkat till flera hälsoaspekter. Dessa emissioner kan relateras till beläggningars egenskaper. Även resuspension av vägdamm från ytor är av betydelse och beror på både trafiken och meterologin. LÄS MER

 4. 4. Controlled dust separation : theoretical and experimental study of the possibilities of controlled dust separation in copper producing processes

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Caisa Samuelsson; Luleå tekniska universitet.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Process Metallurgy; Processmetallurgi;

  Sammanfattning : Dust is generated in high temperature processes, such as incineration plants, power plants and within the metallurgical industry. The amount of dust generated, chemical and mineralogical composition of the dust as well as physical properties will largely depend on the process generating the dust but also on the off gas system used. LÄS MER

 5. 5. Dust suppressants for Nordic gravel roads

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Karin Oscarsson; KTH.; Högskolan Dalarna.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Building engineering; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Byggnadsteknik; gravel roads; dust suppressants; objective methods; residual concentrations; dust generating device; Gravel roads; dust generating device.;

  Sammanfattning : This licentiate thesis is part of a Ph.D. project entitled “CDU:T43 Different methods for dust control and evaluating dust control on Nordic gravel roads”. The Ph. LÄS MER