Sökning: "domänteori"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet domänteori.

  1. 1. Värdepedagogik i skolans vardag : Interaktivt regelarbete mellan lärare och elever

    Författare :Robert Thornberg; Gunnel Colnerud; Solveig Hägglund; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; values education; moral education; school rules; discipline; rule practice; moral practice; värdepedagogik; skolregler; fostran; värdegrund; regelarbete; moralisk praktik; normer; socialisation; Education; Pedagogik;

    Sammanfattning : The aim of this study is to explore values education as it takes place in everyday interactions between teachers and students. Focus has been on rule practice between teachers and students, which has been interpreted during the research process as the most salient phenomenon in the practice of values education. LÄS MER