Sökning: "dold arbetslöshet"

Hittade 1 avhandling innehållade orden dold arbetslöshet.

  1. 1. Sjukskrivningssystemet - Sjuka som blir arbetslösa och arbetslösa som blir sjukskrivna

    Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

    Författare :Daniel Melén; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work inability; social security system; welfare state; social insurance agency; employment agency; unemployed ill; labor market; residual unemployment; unemployment; absence due to illness; long-term illness; feed back loop; the swedish model; den svenska modellen; fältarbete; socialförsäkring; den svenska välfärdsstaten; välfärd; arbetslösa sjukskrivna; arbetslöshet; sjukskrivning; fieldwork; phenomenology; ethnomethodology; arbetsförmedlingen; looping effect; fenomenologi; långtidssjukskrivning; etnometodologi; försäkringskassan; samverkan; dold arbetslöshet; arbetsförmåga; arbetsmarknad; arbetsoförmåga; disability; work ability;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish 1997 ökade långtidssjukskrivningarna i Sverige, vilka fortsatte att öka till och med 2002. Vanligtvis förklaras ökningen med orsaker på individnivå eller i arbetsmiljön. LÄS MER