Sökning: "dold arbetslöshet"

Hittade 1 avhandling innehållade orden dold arbetslöshet.

  1. 1. Sjukskrivningssystemet - Sjuka som blir arbetslösa och arbetslösa som blir sjukskrivna

    Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

    Författare :Daniel Melén; [2008]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work inability; social security system; welfare state; social insurance agency; employment agency; unemployed ill; labor market; residual unemployment; unemployment; absence due to illness; long-term illness; feed back loop; the swedish model; den svenska modellen; fältarbete; socialförsäkring; den svenska välfärdsstaten; välfärd; arbetslösa sjukskrivna; arbetslöshet; sjukskrivning; fieldwork; phenomenology; ethnomethodology; arbetsförmedlingen; looping effect; fenomenologi; långtidssjukskrivning; etnometodologi; försäkringskassan; samverkan; dold arbetslöshet; arbetsförmåga; arbetsmarknad; arbetsoförmåga; disability; work ability;

    Sammanfattning : In 1997 the number of long-term absences due to illness began and continued to rise in Sweden. Traditional explanations of why this is so have been centered on either blaming the individual or blaming the work environment. LÄS MER