Sökning: "doktorsavhandlingar"

Visar resultat 1 - 5 av 79844 avhandlingar innehållade ordet doktorsavhandlingar.

 1. 1. Juvenile chronic arthritis : a population based study on epidemiology, natural history and outcome

  Detta är en avhandling från Göteborg : Univ

  Författare :Boel Andersson-Gäre; Högskolan i Jönköping.; [1994]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Arthritis; juvenile rheumatoid: epidemiology; Hyaluronic acid: blood; Rheumatoid factor: blood; Reumatiska sjukdomar; Barn; Doktorsavhandlingar; Rheumatic diseases; Children; Dissertations;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mellan retorik och praktik En ämnesdidaktisk och läroplansteoretisk studie av svenskämnena och fyra gymnasielärares svenskundervisning efter gymnasiereformen 1994

  Detta är en avhandling från Umeå : Svenska och samhällsvetenskapliga ämnen

  Författare :Edmund Knutas; Högskolan Dalarna.; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; skolämnet svenska; gymnasieskolan; ämnesdidaktiska kunskaper; transformation; ramfaktorer; läroplansteori; klassifikation; inramning; medborgarskap; samhälle; retorik och praktik; school subject Swedish; upper secondary school; pedagogical content knowledge; transformation; frame factors; curriculum theory; classification; framing; citizenship; society; rhetoric and practise; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; School subject Swedish;

  Sammanfattning : Swedish as a school subject has long been debated in Sweden, and ideas concerning its content, role and function in school and society have varied greatly throughout the years. In 1994, there was an upper secondary school reform which resulted in a partial revision of the Swedish subject, including its introduction within a new course and grading system. LÄS MER

 3. 3. Förskolans pedagogiska praktik Ett verksamhetsperspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning, Umeå universitet

  Författare :Kenneth Ekström; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogical practice; childcare; preschool education; learning; rearing; preschool working teams; preschool teachers; childminders; working conditions; societal changes; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Since 1960s, preschools have been important parts both of Swedish welfare and of labour market policies. The preschool thus constitutes a very important site for rearing and educating young children. LÄS MER

 4. 4. Synsätt, teman och strategier några perspektiv på mångkulturella frågor i skolan i ett praktiknära projekt

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Lena Granstedt; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; multicultural issues; teachers; reflective talks; pupils with a non-Swedish background; interpretative repertoires; parents with a non-Swedish background; majority perspectives; minority perspectives; culture; ethnicity; mångkultur; lärare; reflektiva samtal; elever med utländsk bakgrund; tolkningsrepertoarer; föräldrar med utländsk bakgrund; majoritetsperspektiv; minoritetsperspektiv; kultur; etnicitet; SOCIAL SCIENCES Social sciences Educational work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The chief aim of my thesis is to study and analyse how the multiculturalism of schools is reflected in research and reports in Sweden and in the way in which teachers talk about multicultural issues at school. Part of the work is done in the form of reflecting talks with two groups of teachers in two different schools on issues and situations taken from their own everyday experience. LÄS MER

 5. 5. Lärare i en ny tid Om grundskollärares förhandlingar av professionella identiteter

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university, Department of Creative Studies

  Författare :Niklas Gustafson; Umeå universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Education; pedagogik; compulsory school; teacher; professional identities; reform; change; extended assignment; teaching profession; negotiated experience; professional development; social constructionism; agency; structure; co-researcher; interactive research; communities of practice; complexity; broker; fragmentation; teacher-researcher; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Den svenska grundskolan har under de två senaste årtiondena genomgått omfattande reform- och förändringsprocesser. Från en strukturell nivå har dessa drivit fram en ny tid med ett i grunden förändrat uppdrag för skolan och dess lärare. I denna avhandling antas emellertid att lärare som aktörer kan forma förändringar och strukturer. LÄS MER