Sökning: "doktorsavhandling sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 1666 avhandlingar innehållade orden doktorsavhandling sociologi.

 1. 1. Samhället som system och dess ekologiska omvärld : En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Jan Inge Jönhill; Örebro universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology; binär kodifiering; distinktion; differens; distinktionens metodologi; mening; kommunikation; handlande; konst; vetenskap; rättssystem; politik; pengar; ekonomi; globalisering; världssamhälle; samhällsteori; stratifiering; periferi; centrum; integration; funktionell differentiering; funktionell analys; funktion; strukturell koppling; lös koppling; organisation; interaktion; identitet; person; socialisation; erfarenhet; förväntning; dubbel kontingens; komplexitet; kybernetik; observation av andra ordningen; observatör; observatörsperspektiv; subjekt; medium; form; symboliska medier; kommunikationsmedier; konflikt; dissensus; konsensus; formlogik; Luhmann; sociologi; sociologisk systemteori; allmän systemteori; helhet; sociala system; saklighet; socialitet; tidslighet; autonomi; autopoiesis; operation; självreferens; konstruktivism; kognitionsteori; kunskapsteori; omvärld; rollfunktion; struktur; religion; familj; kärlek; moral; makt; styrning; egenvärde; inklusion; exklusion; självbeskrivning; reflexionsteori; ontologi; autologi; evolution; selektion; risk; riskteori; miljöetik; ekologisk omvärld; miljösociologi; autopoietiskt system;

  Sammanfattning : Popular AbstractSociologen Niklas Luhmann är en av få samhällsvetare som kommit att utveckla en egen teori. Det har skett genom en vidareutveckling av systemteorin och med otaliga inspirationer från klassisk och modern sociologi, filosofi, rättsteori, kommunikationsteori, kognitionsforskning osv. LÄS MER

 2. 2. Människans mått : Om statistik, sociologi och världen som socialt vara

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Sverre Wide; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi; Sociology; statistics; methods; causation; instrumentality; sociality; play; game; Sociologi; statistik; metod; kausalitet; instrumentalitet; socialitet; lek;

  Sammanfattning : This dissertation should be understood as an effort to provide a kind of critique of statistical reason. "A kind", since it has another focus as well: the question of sociality. LÄS MER

 3. 3. Självets garderobiär: självreflexiva genuslekar och queer socialpsykologi

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Martin Berg; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; kropp; symbolisk interaktionism; kläder; internet; virtuella gemenskaper; socialpsykologi; queerteori; Judith Butler; George H. Mead; själv; genus; sexualitet; transvestism; subjektivitet; cross-dressing; sociologi; symbolic interactionism; body; clothing; Internet; dress; virtual communities; social psychology; Queer theory; self; gender; sexuality; subjectivity; sociology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet med föreliggande studie är tudelat. För det första syftar den till att på teoretisk väg etablera en dialog mellan queerteoretisk och socialpsykologisk teoribildning om aktörer och aktörsskap med utgångspunkt i en kritisk läsning av Judith Butler och George Herbert Mead. LÄS MER

 4. 4. Den kommunala förvaltningen som rationalistiskt ideal En fallstudie om styrning och handlingsutrymme inom skola, barnomsorg och miljö- och hälsoskydd

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mats Lundgren; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi; Sociology; Sociologi; Kommunal organisation och förvaltning; styrning och ledarskap; målstyrning; organisationskultur;

  Sammanfattning : DEN KOMMUNALA FÖRVALTNINGEN SOM RATIONALISTISKT IDEAL - en fallstudie om styrning och handlingsutrymme inom skola, barnomsorg och miljö- och hälsoskydd.(The municipal authority as a rationalist ideal - a case-study on steering and scope for initiative within child-care, education and environmental departments. LÄS MER

 5. 5. Taking Time and Making Journeys: Narratives on Self and the Other among Backpackers

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Torun Elsrud; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Sociologi; other; backpacking; primitivism; risk; time; tourism; gender; adventure;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Att packa ryggsäcken och resa till tropikerna, till vad man ofta kallar ‘tredje världen’ för en längre tids vistelse anses ofta vara av avsevärd betydelse för en individs identitet och framtida liv. För många resenärer upplevs resan som ett sätt att ta kontroll över den egna tiden och rörelsen, en kontroll som betraktas som en bristvara i de miljöer resenärerna kommer från. LÄS MER