Sökning: "doktorsavhandling matematiksvårigheter"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden doktorsavhandling matematiksvårigheter.

 1. 1. Elever i matematiksvårigheter : Lärare och elever om låga prestationer i matematik

  Författare :Ingemar Karlsson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Differentiering; dyskalkyli; matematiksvårigheter; matematikängslan; särskilt stöd; specifik SUM-elever; särskilt utbildningsbehov i matematik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Assessment and Remediation for Children with Special Educational Needs : The role of Working Memory, Complex Executive Function and Metacognitive Strategy Training

  Författare :Petri Partanen; Örjan Sundin; Jan Lisspers; Billy Jansson; Ann-Charlotte Smedler; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children with special educational needs; Assessment; Working memory; Working memory training; Complex executive function; Planning; Metacognition; Mathematical learning difficulties; Barn i behov av stöd; Utredning; Arbetsminne; Arbetsminnesträning; Komplex exekutiv funktion; Planering; Metakognition; Matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to explore the role of different assessment tools and training regimens in assessment and remediation for children with special educational needs in school. A central purpose of assessment explored was that it should inform remediation, teaching and instruction. LÄS MER

 3. 3. Magnitude Processing in Developmental Dyscalculia : A Heterogeneous Learning Disability with Different Cognitive Profiles

  Författare :Kenny Skagerlund; Ulf Träff; Thomas Karlsson; Bert De Smedt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Developmental Dyscalculia; mathematical learning disabilities; number sense; Dyskalkyli; matematiksvårigheter; antalsuppfattning;

  Sammanfattning : Developmental dyscalculia (DD) is a learning disability that is characterized by severe difficulties with acquiring age-appropriate mathematical skills that cannot be attributed to insufficient education, language skills, or motivation. The prevalence rate is estimated at 3-6%, meaning that a substantial portion of the population struggles to learn mathematics to such a large degree that it affects overall well-being and academic prospects. LÄS MER

 4. 4. Att räkna med alla elever : följa och främja matematiklärande i förskoleklass

  Författare :Helena Vennberg; Maria Berge; Gunnar Sjöberg; Anna Ida Säfström; Jorryt van Bommel; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Preschool-class; mathematics; assessment; intervention; at-risk-student; special educational needs; Förskoleklass; matematik; specialpedagogik; lärande; bedömning; i-risk-elev; intervention; SUM; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Förskoleklassen har en speciell position mellan två skilda kulturer där utveckling och lärande har olika betydelse. Avhandlingens syfte är att bidra med kunskap om förskoleklasslärares möjligheter att följa och främja alla elevers utveckling och lärande i matematik. Avhandlingen består av fyra studier. LÄS MER