Sökning: "doktorsavhandling matematik i förskolan"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden doktorsavhandling matematik i förskolan.

 1. 1. Matematiskt gestaltande i förskolan

  Författare :Kerstin Bäckman; Marita Lindahl; Christina Gustafsson; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematical formation; preschool; teaching; learning studies; here-and-now-situations; variation; the didactics of mathematics; matematiskt gestaltande; förskola; undervisning; lärstudier; här-ochnu-situationer; variation; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to study how mathematics is experienced and used in preschool children’s activities and how preschool teachers frame their teaching of mathematical content. The studies include analyses of children’s actions in different activities from a mathematical perspective and preschool teachers’ intentions with and their teaching of mathematics. LÄS MER

 2. 2. Att ordna, från ordning till ordning. Yngre förskolebarns matematiserande

  Författare :Maria Reis; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; matematik; yngre barn; variationsteori; dimensioner av variation; differentiera; lärande i förskolan; toddlare; variationsteori; matematik; Teacher Education and Education Work; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att göra pedagogisk praktik tillsammans : Socialt samspel i förskolans vardag

  Författare :Sara Dalgren; Polly Björk-Willén; Jakob Cromdal; Fritjof Sahlström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; pedagogiskt arbete; förskolans pedagogiska praktik; socialt samspel; interaktion;

  Sammanfattning : Denna studies övergripande syfte är att åskådliggöra hur social interaktion mellan förskolepedagoger och barn i vardagliga förskoleaktiviteter genomförs och därigenom också visa hur pedagogisk praktik åstadkoms i samspelet. Mer specifikt analyseras hur det går till och vad som händer när interaktionen organiseras genom multimodalt handlande och fråga-svar-sekvenser, och hur dessa interaktionella fenomen kan tjäna pedagogiska syften. LÄS MER