Sökning: "doktorsavhandling förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 104 avhandlingar innehållade orden doktorsavhandling förskola.

  1. 1. Sociala konstruktioner i förskolans planeringssamtal I en landsgränsnära förskola

    Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Press

    Författare :Emma Nilsson; Karlstads universitet.; [2016]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förskola; förskolepersonal; planeringssamtal; gräns; landsgräns; sociala konstruktioner; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

    Sammanfattning : The overall aim of this study is to describe the preschool setting that is constructed in the preschool teacher’s planning conversations with a special focus on the border context in which this particular preschool is located. In what ways are the geographic location noticeable and what conceptions are established in their conversations? The study has a social constructivist approach and is informed by borderland theory which means that the focus is on the context and the participants in this context. LÄS MER

  2. 2. Med barnens röst : Ettåringar "berättar" om sin förskola

    Detta är en avhandling från Lärarhögskolan i Stockholm

    Författare :Ingrid Engdahl; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ettåringar; förskola; barns perspektiv; lek; subjektskapande; kamratskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

    Sammanfattning : In the children’s voiceOne-year-olds “tell” about their preschoolThe overall aim of this study is to advance the child’s perspective. This is done by a study of one-year-olds in a toddler unit in a Swedish municipal preschool, located in a multicultural suburb in the city of Stockholm. LÄS MER

  3. 3. Relationen hem - förskola Intentioner och uppfattningar om förskolans uppgift att vara komplement till hemmet 1990-1995

    Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

    Författare :Ewa Ivarson-Jansson; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2001]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Child care in Sweden; analyse the aims; co-operation with parents; pre-schools and family day nurseries;

    Sammanfattning : This dissertation examines the inherent meanings in the claim that the pre-school is "a complement to the home". The meanings are analysed in order to explore the reasons behind the extension of child care in Sweden, and particularly during the period 1990-1995.The dissertation has two objectives. LÄS MER

  4. 4. Lära och leka med flera språk : Socialt samspel i flerspråkig förskola

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

    Författare :Polly Björk-Willén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Multilingual preschool; social interaction; participation; language choice; language alternation; multimodality; learning; ethnomethodology; conversation analysis; Flerspråkig förskola; Socialt samspel; Deltagande; Språkval; Språkalternering; Multiomdalitet; Lärande; Etnometodologi; Konversationsanalys; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

    Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att studera barns sociala samspel med varandra och med vuxna i en flerspråkig förskolekontext. Mer specifikt studeras barnens språkanvändning i lek och i lärarledda aktiviteter, och hur barnen använder andra semiotiska resurser än språk för att åstadkomma deltagande i förskolans olika sammanhang. LÄS MER

  5. 5. Interaktion och naturvetenskap i en förskola och en förskoleklass

    Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

    Författare :Annika Elm; Högskolan i Gävle.; Stockholms universitet.; [2008]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; pedagogik; Education; pedagogik; Education; early childhood; early years; interaction; pre-school; science education; förskola; förskoleklass; interaktion; naturvetenskap;

    Sammanfattning : Syftet med det här forskningsarbetet är att öka förståelsen av hur mönster i interaktionsprocesser påverkar barn och lärare i samtidiga skeenden. Studien syftar även till att öka insikten om hur naturvetenskapligt innehåll väljs ut och gestaltas i samspel mellan såväl barn som barn och lärare i en förskola och förskoleklass. LÄS MER