Sökning: "doktorsavhandling arbetsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 118 avhandlingar innehållade orden doktorsavhandling arbetsmiljö.

 1. 1. Diskursiv arbetsmiljö Ett nytt perspektiv på organisatorisk arbetsmiljö

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan

  Författare :Lisbeth Rydén; Inga-Lill Söderberg; Lotta Snickare; Lotta Dellve; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Diskursiv arbetsmiljö; Organisatorisk arbetsmiljö; Psykosocial arbetsmiljö; Företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att bidra till kunskap om organisatorisk arbetsmiljö. Studiens specifika syfte är tudelat: dels att undersöka och utvärdera en diskursiv ansats för att bedöma och hantera organisatorisk arbetsmiljö, dels att undersöka och utveckla en modell för att bedöma och hantera organisatorisk arbetsmiljö med en diskursiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Arbetsmiljö, arbetsdelning, utslagning : en studie av städarnas arbetsförhållanden

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Hakon Ahlstrand; Peter Lidehäll; [1981]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Det dominerande inslaget i det här avhandlingsarbetet är det omfattande empiriska material, som utgör grunden för vår beskrivning och analys av städarbetet och städarnas arbetsförhållanden. I den beskrivning som vi gör strävar vi efter att redovisa en helhetsbild av arbetsmiljön. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av arbetsmiljö och upplevd hälsa : en longitudinell undersökning av anställda i kraftindustrin

  Detta är en avhandling från Solna : Arbetslivsinstitutet

  Författare :Rose-Marie Herlin; Jan Johansson Hanse; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arbetsmiljö; kraftindustrin; utveckling; subjektiv hälsa; muskuloskeletala besvär; psykiska besvär; buller; klusteranalys; regressionsanalys; strukturekvationsmodellering;

  Sammanfattning : I avhandlingen undersöks hur arbetsmiljön påverkar den upplevda hälsoutvecklingen över en nioårsperiod hos 440 elarbetare inom kraftindustrin. Problemet beskrivs utifrån en teoretisk modell över orsakssamband mellan arbetsmiljö och upplevd ohälsa. En ytterligare målsättning är att jämföra data av olika subjektivitetsgrad. LÄS MER

 4. 4. Psykosocial arbetsmiljö i välfärdssektorn Krav i arbetet, resurser i arbetet och personliga resurser samt betydelsen av organiserade arbetsmiljöinsatser

  Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen, Stockholm

  Författare :Eva Charlotta Nylén; Magnus Sverke; Petra Lindfors; Pascale Le Blanc; Kristina Westerberg; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; welfare sector; preventive organizational interventions; psychosocial work environment; job demands; job resources; personal resources; work-related attitudes; health-related factors; välfärdssektorn; preventiva organisatoriska interventioner; psykosocial arbetsmiljö; krav i arbetet; resurser i arbetet; personliga resurser; arbetsrelaterade attityder; hälsorelaterade faktorer; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Individers upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön har visat sig hänga samman med trivsel, hälsa och välbefinnande. I ett långsiktigt perspektiv kan en god psykosocial arbetsmiljö främja kvalitet och produktivitet i organisationer, medan en sämre arbetsmiljö kan resultera i det motsatta. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmiljö och säkerhet : Praktikgemenskaper på könade byggarbetsplatser

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Maria Johansson; Lena Abrahamsson; Leif Berglund; Björn Samuelson; Lotta Dellve; [2020]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Arbetsvetenskap; Human Work Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER