Sökning: "doktorsavhandling arbetsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 110 avhandlingar innehållade orden doktorsavhandling arbetsmiljö.

 1. 1. Arbetsmiljö, arbetsdelning, utslagning : en studie av städarnas arbetsförhållanden

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Hakon Ahlstrand; Peter Lidehäll; [1981]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Det dominerande inslaget i det här avhandlingsarbetet är det omfattande empiriska material, som utgör grunden för vår beskrivning och analys av städarbetet och städarnas arbetsförhållanden. I den beskrivning som vi gör strävar vi efter att redovisa en helhetsbild av arbetsmiljön. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av arbetsmiljö och upplevd hälsa : en longitudinell undersökning av anställda i kraftindustrin

  Detta är en avhandling från Solna : Arbetslivsinstitutet

  Författare :Rose-Marie Herlin; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arbetsmiljö; kraftindustrin; utveckling; subjektiv hälsa; muskuloskeletala besvär; psykiska besvär; buller; klusteranalys; regressionsanalys; strukturekvationsmodellering;

  Sammanfattning : I avhandlingen undersöks hur arbetsmiljön påverkar den upplevda hälsoutvecklingen över en nioårsperiod hos 440 elarbetare inom kraftindustrin. Problemet beskrivs utifrån en teoretisk modell över orsakssamband mellan arbetsmiljö och upplevd ohälsa. En ytterligare målsättning är att jämföra data av olika subjektivitetsgrad. LÄS MER

 3. 3. Psykosocial arbetsmiljö i välfärdssektorn Krav i arbetet, resurser i arbetet och personliga resurser samt betydelsen av organiserade arbetsmiljöinsatser

  Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen, Stockholm

  Författare :Eva Charlotta Nylén; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; welfare sector; preventive organizational interventions; psychosocial work environment; job demands; job resources; personal resources; work-related attitudes; health-related factors; välfärdssektorn; preventiva organisatoriska interventioner; psykosocial arbetsmiljö; krav i arbetet; resurser i arbetet; personliga resurser; arbetsrelaterade attityder; hälsorelaterade faktorer; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Individers upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön har visat sig hänga samman med trivsel, hälsa och välbefinnande. I ett långsiktigt perspektiv kan en god psykosocial arbetsmiljö främja kvalitet och produktivitet i organisationer, medan en sämre arbetsmiljö kan resultera i det motsatta. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmiljö och alkohol : En studie om alkoholbruk och dess relation till olika arbetsmiljöförhållanden i en organisation

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Margareta Lindén-Boström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alcohol consumption; alcohol problems; work environment; risk factors; work control; social safety in the worksituation; social support; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse the connection between employees' work environment and alcohol problems. The emphasis is in detecting elements of risk important for alcohol problems to arise. The empirical part of the study has been carried out at seven different work places in one county council. LÄS MER

 5. 5. Förändring av journalisters arbetsmiljö

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Ulf Lindberg; [1990]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : This thesis deals with problems concerning describing and understanding work environmental conditions. It also stresses the question of how to improve human work organizations - structures as well as processes from a human work science point of view. The empirical studies consists of two projects in the newspaper industry. LÄS MER