Sökning: "doktors"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet doktors.

  1. 1. Bevisprövning i taxeringsmål

    Författare :Börje Leidhammar; Christer Silfverberg; Karlstads universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Bevisbörda; beviskrav; bevisvärdering; utredningsskyldighet; Rättsvetenskap; Law; Taxering; Processrätt; Skatteprocess;

    Sammanfattning : .... LÄS MER