Sökning: "divided society"

Visar resultat 1 - 5 av 155 avhandlingar innehållade orden divided society.

 1. 1. Konstruktion av genus i rätten och samhället : en tvärvetenskaplig studie av svenska kvinnors rätt till jämställdhet i ett formellt jämlikt rättssystem

  Författare :Eva Schömer; Niklas Bruun; Håkan Hydén; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; construction of gender in law and society; Gender; equality between men and women; equal rights; equal pay; Equal Opportunity Act; labour law; affirmative action; law and society; feminism; feminist legal theory and women s rights; Arbetsrätt; arbetsrätt; jämställdhet; lönediskriminering; jämställdhetsplaner; konstruktion; Rättsvetenskap; Law;

  Sammanfattning : On the first of January 1992 the present Equal Opportunity Act came into force. A central aim of this law is to improve the conditions of women's working life. One aspect of the law is the possibility to serve as a mean of shifting the balance of power between the sexes. LÄS MER

 2. 2. Ett ämne för alla? : Normer och praktik i grundskolans idrottsundervisning 1962-2002

  Författare :Björn Sandahl; Jan Lindroth; Nils /Edling; Göran Patriksson; Nils Edling; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; aims; activities; children; normative level; physical education; practical level; school; society; sport; sport facilities; sports; teacher; youth; History subjects; Historieämnen; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the physical education in the Swedish compulsory school-system during the period of 1962-2002. The background for the study is an ongoing debate concerning the deteriorating physical health among the Swedish adolescents, a development commonly explained by the decreased amount of physical education provided by the compulsory school-system. LÄS MER

 3. 3. Samhällets styrning av fastighetsindelningen : Dåtid, nutid och framtid

  Författare :Linda Sabel; Peter Ekbäck; Kauko Viitanen; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; land s division into properties; property formation; public control; suitability examination; law and economics; Sweden; fastighetsindelning; fastighetsbildning; statlig styrning; lämplighetsprövning; rättsekonomi; Sverige; Fastigheter och byggande; Real Estate and Construction Management;

  Sammanfattning : Markens indelning i fastigheter utgör en grundläggande beståndsdel i samhällsbyggandet. De krav som ställs på fastighetsindelningen får konse­kven­ser för vilka fastigheter som får bildas, registreras och ägas vilket i sin tur påverkar samhälls­utvecklingen i ett bredare perspektiv genom att ange förut­sättningarna för var människor kan bo och bedriva olika verksamheter. LÄS MER

 4. 4. Freedom in a bottle : Young Swedes on rationales and norms for drunken behaviour

  Författare :Kalle Tryggvesson; Robin Room; Henrik Tham; Klaus Mäkelä; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Football supporters; time-out; alcohol; violence; vignette; intoxication; excuse; expectancy; Criminology; Kriminologi;

  Sammanfattning : There is today much evidence for a positive relationship between alcohol and violence. There are however still many questions about the nature of the relationship. LÄS MER

 5. 5. Changing the Game : Consociational Theory and Ethnic Quotas in Cyprus and New Zealand

  Författare :Anna Jarstad; Timothy D. Sisk; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Peace and conflict research; consociationalism; game theory; ethnic conflict; divided society; conflict management; constitutional engineering; ethnic quotas; Cyprus; New Zealand; Freds- och konfliktforskning; Peace and conflict research; Freds- och konfliktforskning; Peace and Conflict Research; Freds- och konfliktforskning; freds- och konfliktforskning;

  Sammanfattning : This study addresses the question of what makes ethnic quota systems in parliament work to manage ethnopolitical violence. By a reconstruction of Arend Lijphart’s theory on consociationalism, two causal mechanisms are identified. The first mechanism levels the power balance of contending groups by permanent inclusion in parliament. LÄS MER