Sökning: "distortonal hardening"

Hittade 1 avhandling innehållade orden distortonal hardening.

  1. 1. On constitutive modelling in metal plasticity

    Författare :Kenneth Axelsson; Chalmers University of Technology; []
    Nyckelord :viscoplasticity; finite element; plasticity; Anisotropy; anisotropic strain hardening; Bauschinger effect; distortonal hardening; nonlinear hardening;

    Sammanfattning : .... LÄS MER