Sökning: "diskurspsykologi"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet diskurspsykologi.

 1. 1. Information till föräldrar som har barn med cancer

  Författare :Anders Ringnér; Ulla H Graneheim; Lilian Jansson; Stig Karlsson; Karin Enskär; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; discursive psychology; focus groups; health-care professionals; interventions; parents; paediatric oncology nursing; perceived stress; person-centred information; qualitative content analysis; qualitative interviews; single-case experimental designs; barnonkologisk omvårdnad; diskurspsykologi; fokusgrupper; föräldrar; interventioner; kvalitativ innehållsanalys; kvalitativa intervjuer; personcentrerad information; single-case-studier; stress; vårdare; caring sciences in social sciences; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning;

  Sammanfattning : Bakgrund. Föräldrar till barn som har cancer upplever en livssituation som präglas av osäkerhet och oro och de ställs inför sociala och känslo­mässiga utmaningar. Jämfört med föräldrar till friska barn, upplever de också högre stress och drabbas i större utsträckning av posttraumatiska stres­symptom. LÄS MER

 2. 2. Self-harm - hovering between hope and despair : experiences and interactions in a health care context

  Författare :Britt-Marie Lindgren; Ulla Hällgren Graneheim; Sture Åström; Agneta Berg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; discursive psychology; experiences; hope; hopelessness; interactions; narratives; phenomenological hermeneutics; psychiatric nursing; qualitative content analysis; self-harm; berättelser; diskurspsykologi; fenomenologisk hermeneutik; hopp; hopplöshet; interaktion; kvalitativ innehållsanalys; psykiatrisk omvårdnad; självskada; upplevelser; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Background The definition of self-harm used in this project is repeated, impulsive behaviour causing tissue damage, yet not intended as a suicide attempt. Instead of wishing to die, the person who self-harms wishes to be relieved from anxiety. LÄS MER

 3. 3. Om att välja vad och hur : musiklärares samtal om val av undervisningsinnehåll i ensemble på gymnasiets estetiska program

  Författare :Karl Asp; Øivind Varkøy; Geir Johansen; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; music education; upper secondary school; choices of teaching content; music teaching; music didactics; discursive psychology; Musikutbildning; musikdidaktik; gymnasieskolan; val av innehåll; musikdidaktik; diskurspsykologi; Musikvetenskap; Musicology;

  Sammanfattning : This study investigates how teachers of the subject ensemble in Swedish upper secondary school talk about their choices of subject content in light of their background as musicians and/or music teachers? According to current regulations and curricula (Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94; Programmål för Estetiska programmet, ES 2000:05) the Swedish upper secondary school system can be described as goal-centered, which implies that the goals of the education are in focus and that methods and material to achieve those goals can show great variances. The aim of this study is to investigate how music teacher talk about their choices of content in relation to several background factors like music teacher education and experience and their experience as professional performers. LÄS MER

 4. 4. Dokumentationens dilemman : förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation

  Författare :Elisabeth Lindgren Eneflo; Catharina Nyström Höög; Monika Vinterek; Polly Björk Willén; Polly Björk - Willén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogical documentation; preschool; discursive psychology; interpretative repertoires; ideological dilemmas; educational work; pedagogisk dokumentation; förskola; diskurspsykologi; tolkningsrepertoarer; ideologiska dilemman; pedagogiskt arbete; pedagogiskt arbete; educational work; Pedagogical documentation; Pedagogisk dokumentation; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : Pedagogical documentation is a certain procedure for documenting that, in recent years, has been embraced in several Swedish preschools. Teachers document children’s actions and conversations usually by photos or video recordings. This documentation is to be used for a pedagogical purpose. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieelevers diskussioner utifrån hållbar utveckling : meningsskapande, naturkunskapande, demokratiskapande

  Författare :Katarina Ottander; Eva Silfver; Anders Berg; Shirley Simon; Leif Östman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; science education; environmental- and sustainability education; ESE; education for sustainable development; ESD; scientific literacy; socioscientific issues; upper secondary school students. meaning-making; democracy; discursive psychology; naturvetenskaplig utbildning; miljö- och hållbarhetsutbildning; utbildning för hållbar utveckling; scientific literacy; sociovetenskapliga frågor; sociovetenskapliga dilemman; gymnasieelever; meningsskapande; demokrati; naturkunskapande; diskurspsykologi;

  Sammanfattning : In this thesis the focus is on upper secondary school students’ meaning-making in sustainability in science civic education. The aim is to study how meaning is created, if/how natural science is used and how democratic participation is constructed in students’ group discussions. LÄS MER