Sökning: "diskurs didaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden diskurs didaktik.

 1. 1. Gymnasieelevers kommunikativa strategier i matematikklassrummet : En fallstudie av ett smågruppsarbete om derivata

  Författare :Marie Bergholm; Christer Bergsten; Iiris Attorps; Ewa Bergqvist; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematical discourse; commognition; participation; matematizing; subjectifying; identifying; small group learning; Matematisk diskurs; kommognition; deltagande; matematisera; identifiering; subjektifiering; lärande i smågrupper;

  Sammanfattning : Denna fallstudie belyser gymnasieelevers arbete i små grupper med ett problem kopplat till derivata och syftar till att belysa faktorer som gynnar eller hindrar individernas deltagande i och utveckling av den matematiska kommunikationen i klassrummet. Studien har sin teoretiska förankring i Anna Sfards kommognitiva ramverk, där lärande i matematik ses som deltagande i en matematisk diskurs. LÄS MER

 2. 2. Progression of algebraic discourse in school years 2 to 8

  Författare :Maria Kenneman; Ewa Bergqvist; Magnus Österholm; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics education; commognition; language; communication; compulsory school; textbook; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : In contemporary educational settings algebra is considered to be of vital importance for student's continuation to more advanced studies in mathematics, thereby affecting their chances for future education and employment. However, a substantial number of students do not benefit from the algebra presently taught in schools and fail to use algebraic reasoning. LÄS MER

 3. 3. Laborativt arbete i fysikundervisningen : Något som behöver diskuteras!

  Författare :Jan Andersson; Margareta Enghag; Gunnar Jonsson; Kjell Magnusson; Peter Gustafsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Laborativt arbete; Fysikdidaktik; Kommunikation; Effektivitet; Laborationsformer; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : BaksidestextI gymnasieskolans kursplaner för ämnet fysik framhålls det undersökande arbetssättet genom att betona att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla förmågan att söka svar på frågor, planera, genomföra, tolka och redovisa experiment. Eleverna ska dessutom ges möjligheter att använda sina kunskaper i fysik för att kommunicera, argumentera och presentera slutsatser. LÄS MER

 4. 4. Beyond Education and Society : On the Political Life of Education for Sustainable Development

  Författare :Stefan L. Bengtsson; Leif O. Östman; David O. Kronlid; Karin Hjälmeskog; Thomas Popkewitz; Sharon Todd; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; education; ESD; environmental education; Education for Sustainable Development; sustainability; policy; education policy; globalisation; globalization; hegemony; discourse; space; antagonism; political; politics; temporality; beyond; mutation; rhizome; rhizomic; play; Laclau; utbildning; UHU; miljöundervisning; utbildning för hållbar utveckling; hållbar utvecking; politik; policy; utbildningspolicy; globalisering; hegemoni; diskurs; antagonism; temporalitet; mutation; rhizome; spel; Laclau; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : The objective of this dissertation is to develop a theoretical and analytical framework for understanding the political in education from a social and global perspective. With this objective in mind, it employs an empirical engagement and theoretical reflection on how this political can be seen to emerge in policy making on Education for Sustainable Development (ESD). LÄS MER

 5. 5. På tal om matematik : matematiken, vardagen och den matematikdidaktiska diskursen

  Författare :Eva Riesbeck; Lars-Ove Dahlgren; Ingrid Andersson; Astrid Pettersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school-mathematics; every-day life; discourse; education; language; discursive boundary crossing; meta-language; Skolmatematik; vardag; diskurs; didaktik; språk; diskursiva gränser; metaspråk; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to describe and analyze how discourse as a theoretical and didactical concept can help in advancing knowledge about the teaching of mathematics in school. The dissertation has been written within a socio-cultural perspective where active participation and support from artefacts and mediation are viewed as important contributions to the development of understanding. LÄS MER