Sökning: "diskriminering; EU-rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden diskriminering; EU-rätt.

 1. 1. Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar : En skattevetenskaplig studie i internationell personbeskattning med fokus på skatteavtals- och EU-rättsliga problem

  Författare :Katia Cejie; Kristina Ståhl; Mattias Dahlberg; Mats Tjernberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; utflyttningsskatt; kapitalökningar; kapitalvinster; orealiserade värdeökningar; OL-regler; OR-regler; UL-regler; UR-regler; skatteavtal; internationell juridisk dubbelbeskattning; OECD:s modellavtal; nordiska skatteavtalet; artikel 13 5 ; OECD; skatteavtalstolkning; regelkonkurrens; skatteavtalsrättslig arbetsmetod; ömsesidiga överenskommelser; EU-rätt; EU-domstolen; direkt beskattning; EUF-fördraget; C-9 02 Lasteyrie; C-513 03 van Hilten; C-470 04 N; restriktionsprövning; diskriminering; restriktionsprövning; effektiv skattekontroll; skatteundandragande; skattesystemets inre sammanhang; fördelningsargumentet; C-446 03 Marks Spencer; Financial law; Finansrätt; Europarätt; European Integration Law; Finansrätt; Fiscal Law;

  Sammanfattning : The objective of the thesis is to identify and critically analyze some of the problems which arise due to emigration taxes on capital gains for individuals in relation to tax treaty law and EU law. An emigration tax is an income tax rule which applies when an individual transfers residence from one state and thereby becomes a resident of another country. LÄS MER

 2. 2. Reconstructing Marriage in a Changing Legal and Societal Landscape : Challenges of New Cohabitation Models in Sweden

  Författare :Caroline Sörgjerd; Maarit Jänterä-Jareborg; Anna Singer; Eva Ryrstedt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Marriage; legal development; the Code of 1734; the Marriage Code of 1920; the Marriage Code of 1987; same-sex marriage; registered partnership; cohabitation without marriage; cohabitees act; equality; discrimination; human rights; EU law; the Netherlands; Spain; wellfare state; cohabitation models; change; Äktenskap; rättsutveckling; 1734 års lag; giftermålsbalken; äktenskapsbalken; samkönat äktenskap; registrerat partnerskap; samboende utom äktenskap; sambor; sambolag; jämställdhet; diskriminering; mänskliga rättigheter; EU rätt; Nederländerna; Spanien; välfärdsstat; samlevnadsformer; förändring; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : What is marriage? From a legal point of view, marriage is a contract which establishes a civil status. However, marriage is no ordinary contract. There is also a symbolic dimension to marriage, which cannot easily be understood from a strictly legal perspective. LÄS MER

 3. 3. Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer : En studie av anställningsskydd, diskriminering och arbetsmiljö

  Författare :Niklas Selberg; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Individuell arbetsrätt; arbetsgivarbegreppet; anställningsskyddslagen; diskrimineringslagen; arbetsmiljölagen; komplexa arbetsorganisationer; bilaterala arbetsorganisationer; koncerner; entreprenader; bemanningsarbete; arbetstagarbegreppet; EU-rätt; rättsdogmatik; arbetsrätt; Labour law; discrimination law; EU law;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Frihet från underordning. En kritisk rättsvetenskaplig studie av diskriminering av deltidsarbetande och visstidsanställda (Freedom from subordination. A critical legal study of discrimination of part-time and fixed-term workers)

  Författare :Hanna Pettersson; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; unemployment benefit; sickness benefit; social insurance; grounds of discrimination; critical legal positivism; EU law; social security law; labour law; fixed-term work; discrimination; part-time work; equal treatment; parental allowance; EU-rätt; arbetsrätt;

  Sammanfattning : This dissertation deals with discrimination of part-time and fixed-term workers. The EU directives on part-time and fixed-term work, as well as Swedish law in the same area, are the starting point of the analysis. The aim is to offer a reading of discrimination law as an instrument for freedom from subordination. LÄS MER

 5. 5. Jämlikhet mellan kvinnor och män i EG-rätten : en feministisk analys

  Författare :Karin Lundström; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social law; socialrätt; deconstruction.; EU-rätt; post-modernism; feminist legal theory; gender-studies; anti-discrimination; masculinity; European law; EU law;

  Sammanfattning : The thesis describes the development of the enactment of European Community Law in the field of sexual equality during the period of 1957-1997. With post-modern feminist theory as its point of departure, and with post-structuralist linguistics as method, it then analyses the argumentation of the EC Court of Justice in its interpretation of EC legislation during the same period. LÄS MER