Sökning: "dimethylarginines"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet dimethylarginines.

  1. 1. Vardenafil and methylarginines in pulmonary hypertension

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Anna Sandqvist; Gerhard Wikström; Jörn Schneede; Amrita Ahluwalia; [2016]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vardenafil; pulmonary hypertension; pharmacokinetics; haemodynamics; right heart catheterization; adenosine; dimethylarginines; phosphodiesterase type 5 inhibitors; endothelin receptor antagonists; klinisk farmakologi; Clinical Pharmacology;

    Sammanfattning : Background: Pulmonary hypertension (PH) is a rare condition characterized by endothelial dysfunction and vascular remodelling, leading to increased pulmonary vascular resistance (PVR) and right ventricular heart failure. Endothelial dysfunction is associated with an imbalance between vasoconstrictor compounds, such as endothelin and thromboxane A2, and vasodilator compounds, such as prostacyclin and nitric oxide (NO). LÄS MER