Sökning: "digital artefakt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden digital artefakt.

  1. 1. Att studera digitala artefakter i människors vardagsliv

    Författare :Annakarin Nyberg; Erik Stolterman; Britt Östlund; Umeå universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Digital artefakt; vardagsliv; upplevelser; kvalitativ metod; förhållningssätt; handlingsstrategi; Informatics; Informatik;

    Sammanfattning : Avhandlingen huvudsakliga syfte är att undersöka människors förhållningssätt till digitala artefakter i vardagslivet, hur förhållningssätten tar form och hur de formar hur vi använder digitala artefakter. Avhandlingens andra syfte är att utforska metodologiska tillvägagångssätt som kan bidra till att skapa förståelse för frågor om människors förhållningssätt till digitala artefakter i vardagen. LÄS MER