Sökning: "didaktisk innehållskunskap"

Hittade 1 avhandling innehållade orden didaktisk innehållskunskap.

  1. 1. Vad, hur och varför i slöjdämnet : textillärares uppfattningar om innehåll och undervisning i relation till kursplanen

    Författare :Åsa Jeansson; Britt-Marie Styrke; Inger Landström; Anders Marner; Marléne Johansson; Umeå universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teachers pedagogical thinking; teaching; PCK; knowledge requirements; craft education; interviews; textilslöjd; slöjdundervisning; Lgr11; kunskapskrav; kunskapsområdet slöjd; didaktiskt tänkande; didaktisk innehållskunskap; intervjuer; pedagogiskt arbete; educational work;

    Sammanfattning : The thesis deals with questions of how the purpose and content in the Swedish school subject Sloyd can be understood in the present, some years after a new curriculum came into effect in 2011. Through sloyd teachers’ stories of their knowledge and the historical traces that have left a mark on their teaching, such as older syllabuses and mediated experiences, the intention is to examine the pedagogical thinking that forms the classroom’s activities. LÄS MER