Sökning: "didaktiks design"

Hittade 1 avhandling innehållade orden didaktiks design.

  1. 1. Didaktisk design med digitala resurser : En studie av kunskapsrepresentationer i en digitaliserad skola

    Författare :Anna Åkerfeldt; Anna-Lena Kempe; Staffan Selander; Sten Ludvigsen; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; didactic design; designs for learning; knowledge; representations; digital resources; cultures of recognition; multimodality; didaktiks design; design för lärande; kunskap; representationer; digitala resurser; erkännandekulturer; multimodalitet; didaktik; Didactics;

    Sammanfattning : In digital-classroom practices, pupils design their learning processes in collaboration with their peers, employing different semiotic resources when representing signs of learning in a constant flow. There still remain differences, however, between learning practices and the way pupils are formally tested. LÄS MER