Sökning: "didaktik biologi"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden didaktik biologi.

 1. 1. Socioscientific argumentation : Aspects of content and structure

  Författare :Nina Christenson; Shu-Nu Chang Rundgren; Niklas Gericke; Gabriel Bladh; Jim Ryder; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Socioscientific argumentation; socioscientific issues; argumentation; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : Socioscientific argumentation has shown to be a feasible educational framework for promoting citizenship and for cultivating scientific literacy. However, there are several aspects of this educational framework that have been shown to be problematic. LÄS MER

 2. 2. Lärares beskrivningar av evolution som undervisningsinnehåll i biologi på gymnasiet

  Författare :Maria Petersson; Per-Olof Wickman; Christina Ottander; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Evolution; biology; science education; content; upper secondary school; teacher; teaching content; teacher growth; selective traditions; curriculum; over arching aims; inter view; Evolution; biologiundervisning; biologi; biologididaktik; innehåll; gymnasiet; lärare; erfarenhet; selektiva traditioner; undervisningsinnehåll; erfarna lärare; styrdokument; övergripande mål; ämnes karaktär; didaktik; intervjuer; Biology; Biologi; interview; Utbildning och lärande; Education and Learning;

  Sammanfattning : Biological evolution is part of the syllabi for Biology and Science in Swedish upper secondary school. In the syllabi, evolution is not only presented as a topic in Biology courses, but is also regarded as a unifying theme. The teacher has a fundamental role in deciding how the national curriculum is translated into the educational situation. LÄS MER

 3. 3. En didaktisk studie av kunskapsinnehåll i biologi på universitetet : Med genbegreppet som exempel

  Författare :Veronica S. Flodin; Per-Olof Wickman; Christina Ottander; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; biology; higher education; tertiary education; didaktik; didactics; discipline-based education research; science education; knowing; gene concept; practice epistemology; Hirst; Wartofsky; naturvetenskapsämnenas didaktik; Science Education;

  Sammanfattning : This thesis is about knowing in biology in higher education and research. The gene concept is used as an example of knowledge content that is common to both biological research and education. The purpose is to study how knowing about the gene is expressed in different forms of knowledge contexts at the university. LÄS MER

 4. 4. Epistemisk drift : Genbegreppets rörelser i några av forskningens och undervisningens texter i biologi

  Författare :Veronica Flodin; Ingrid Carlgren; Lena Tibell; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gene; gene concept; biology; content; text book; recontextualization; higher education; gen; genbegreppet; biologi; innehåll; lärobok; rekontextualisering; högre utbildning; naturvetenskapsämnenas didaktik; Science Education;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna uppsats är att utveckla förståelsen för relationen mellan den kunskap som tas fram i forskning i biologi och den kunskap som det sedan undervisas om, i kurser på universitetet. Arbetet i denna uppsats är begränsat till den del av forskning och undervisning som är inriktad mot användningen av vetenskapliga begrepp i texter, och vilka innebörder användningarna leder till. LÄS MER

 5. 5. Meningsskapande möten i det naturvetenskapliga klassrummet

  Författare :Anna-Karin Westman; Karl-Göran Karlsson; Madelen Bodin; Staffan Selander; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Science education; interactions; communication; meaning making; peer discussion; scientific ideas; social semiotics; organizational levels; naturvetenskapernas didaktik; kvalitativa studier; biologi; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Bakgrund Syftet med denna avhandling är att få veta mer om hur elever skapar mening i mötet med innehållet i skolans naturvetenskap. De resultat som presenteras i avhandlingen är resultat som visar hur eleverna uttrycker sig under utvalda interaktioner från naturvetenskaplig undervisning. LÄS MER