Sökning: "didactic triangle"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden didactic triangle.

 1. 1. Lärares digitala didaktik : En tematisk livshistorieansats om lärares didaktiska övertygelser, överväganden och val av digitala resurser

  Författare :Lena Gleisner Villasmil; Eva Hultin; Matilda Wiklund; Dan Åkerlund; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teachers’ life history; digital didactic; teachers’ beliefs; digital artefacts; school digitalization; sociocultural; didactic triangle; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute with knowledge from a close teachers’ perspective on how teachers' considerations and choice of digital artefactsfor teaching are related to didactic beliefs that are shaped and changed over time in teacher's professional life. A thematic life history approach is used in combination with a socio-cultural perspective and didactic starting points. LÄS MER

 2. 2. Supporting Learning and Teaching of Chemistry in the Undergraduate Classroom

  Författare :Ilana A. Manneh; Karim Hamza; Carl-Johan Rundgren; Lars Eriksson; Ingo Eilks; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; undergraduate chemistry education; learning and teaching processes; didactic triangle; chemical bonding; tutor-student interaction; practical epistemology analysis; continuity; progression; purposes; naturvetenskapsämnenas didaktik; Science Education;

  Sammanfattning : There is agreement in research about the need to find better ways of teaching chemistry to enhance students’ understanding. This thesis aims to contribute to the understanding of how we better support teaching and learning of undergraduate chemistry to make it meaningful and intelligible for students from the outset. LÄS MER

 3. 3. Bedömning för vilket lärande? : En studie av vad bedömning för lärande blir och gör i ämnet idrott och hälsa

  Författare :Björn Tolgfors; Marie Öhman; Mikael Quennerstedt; Jörgen Tholin; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Assessment for learning AfL ; formative assessment; physical education and health PEH ; governmentality; performativity; the didactic triangle; Idrottsvetenskap; Sports Science;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the didactic consequences of assessment for learning (AfL) in the subject of physical education and health (PEH) at three upper secondary schools in Sweden. The purpose of the study is to investigate how assessment for learning is realised in PEH and what triadic relations between the teacher, student and subject content are established in the formative assessment practice. LÄS MER

 4. 4. Styrning som stöttning : en etnografisk fallstudie om en högstadielärares didaktiska ledarskap som stödstruktur för språk- och kunskapsutveckling

  Författare :Hanna Simola; Eva Sundgren; Karin Sheikhi; Lise Iversen Kulbrandstad; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; didactical leadership; the teacher’s leadership; leadership in the classroom; language- and knowledge-development working methods; scaffolding; the nearest development zone; interaction; positive learning climate; educational conditions of multilingual and newly-arrived pupils; didaktiskt ledarskap; lärarens ledarskap; ledarskap i klassrummet; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; stöttning; den närmaste utvecklingszonen; interaktion; positivt lärandeklimat; flerspråkiga och nyanlända elevers utbildningsvillkor; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : I den här licentiatuppsatsen undersöks en lärares arbete med språk- och kunskapsutveckling i ett högstadieklassrum. Syftet är att belysa betydelsen av det didaktiska ledarskapet i undervisningen av nyanlända och flerspråkiga elever. LÄS MER

 5. 5. Digitala skrivtavlor - till vad, hur och varför? : En studie om den digitala skrivtavlans betydelse för grundskolans digitalisering utifrån ett lärarperspektiv

  Författare :Tor Ahlbäck; Peter Karlsudd; Martin Stigmar; Anders Jacobsson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Didacts; Teacher; Teaching; Digitization; School; Interactive whiteboard; IWB; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine in what aspects the interactive whiteboard (IWB) has contributed to the digitalization of our schools, and how it may have changed the actual teaching in the classroom. This research explores this question from a didactic perspective, as well as from the perspective of the teachers’ reflections. LÄS MER