Sökning: "dialog intervju"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden dialog intervju.

 1. 1. Neighbourhood nursing : connection, place and meaning in the everyday experience of dementia

  Författare :Elzana Odzakovic; Ingrid Hellström; Agneta Kullberg; Richard Ward; Annica Kihlgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dementia; living alone; neighbourhood; neighbourhood nursing; social connections;

  Sammanfattning : Background: Recent policy is marked by a shift towards enabling people with dementia to remain at home and in their neighbourhoods, yet little is known about the wider perspective of neighbourhood as an everyday place of connection, practice and meaning in the lives of people with experience of dementia.  Aims: The aim of this thesis is twofold. LÄS MER

 2. 2. Rättfärdigade prioriteringar - en kvalitativ analys av hur personal i äldreomsorgen hanterar motstridiga verksamhetslogiker

  Författare :Anette Lundin; Lars-Erik Berg; Ulla Hellström Muhli; Rickard Ulmestig; Jonas Stier; Ulla-Karin Schön; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Eldercare; personnel; logics; accounts; professional identity; qualitative method;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att äldreomsorgspersonal kämpar med två typer av logiker: en ekonomisk logik och en omsorgslogik. Även om båda logikerna behövs för att skapa god omsorg så utmanar de varandra. Dessa utmaningar kommer till uttryck i omsorgspraktiken där personalen ställs in för val och måste göra prioriteringar. LÄS MER