Sökning: "dialektgeografi"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet dialektgeografi.

  1. 1. Folkliga fågelnamn : artnamn för beckasinfåglar i nordiska språk

    Detta är en avhandling från Uppsala : Dialekt- och folkminnesarkivet

    Författare :Rut Boström; Uppsala universitet.; [1996]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; bird name; specific name; snipe species; dialect; etymology; semantics; dialect geography; ethnology; mythology; ethno-biology; classification; semantic category; naming process; fågelnamn; artnamn; beckasinfåglar; dialekt; etymologi; semantik; dialektgeografi; etnologi; mytologi; etnobiologi; klassifikation; sematiska kategorier; namngivning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

    Sammanfattning : Många dialektala artnamn för fåglar finns upptecknade vid dialektarkiven i Norden. Avhandlingen koncentrerar sig till artnamn för beckasinfåglar (enkel-, dubbel-, dvärgbeckasin samt morkulla) totalt ca 330 folkliga artnamn.De flesta namnen avser enkelbeckasinen, som p.g. LÄS MER