Sökning: "deviance"

Visar resultat 1 - 5 av 65 avhandlingar innehållade ordet deviance.

 1. 1. Socially Integrated Drug Users : Between Deviance and Normality

  Författare :Sharon Rødner Sznitman; Robin Room; Adrienne Sörbom; Geoffrey Hunt; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Socially integrated drug users; Sweden; Switzerland; drug normalization; mixed methods; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to improve our knowledge of substance users in the normal population. The main concern is with how the meaning of drug use is constructed. To answer this, the thesis draws on different theoretical principles and mixed methods design. The thesis is made up of four sub-studies, with interconnected foci. LÄS MER

 2. 2. Den avvikande anställda : En studie av den disciplinära processens misslyckande

  Författare :Kristina S. Beime; Hans Hasselbladh; Magnus Frostenson; Tommy Jensen; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; deviance; employment; labor contract; wage labor; discipline; normalization; ostracism; Foucault;

  Sammanfattning : This thesis is devoted to the darker side of organizational control. How individuals, viewed by their superiors as dysfunctional or deviant, are dealt with once the everyday disciplinary standard operating procedures and social mechanisms are consider to fall short. LÄS MER

 3. 3. Paria : Brottslingen och normaliseringen av människan i Strindbergs, Hanssons och Geijerstams författarskap

  Författare :Gustaf Marcus; Martin Kylhammar; Bengt Erik Eriksson; Sylvain Briens; Arne Melberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; August Strindberg; Ola Hansson; Gustaf af Geijerstam; the criminal; crime in literature; abnormality; deviance; normalization; genius; decadence; fin-de-siecle; governmentality; surveillance; photography in literature; thick description; Michel Foucault; August Strindberg; Ola Hansson; Gustaf af Geijerstam; brott i litteraturen; brottslingar; abnormitet; awikelse; normalisering; geniet; dekadens; fin-de-siecle; governmentalitet; övervakning; fotografi i litteraturen; tät beskrivning; Michel Foucault;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om gestaltningar av brottslingar och den större kulturella frågan om normaliseringen av människan sedd genom tre svenska författarskap från sekelskiftet 1900: August Strindberg, Ola Hansson och Gustaf af Geijerstam. Frågan om brottslingens identitet blev aktuell vid den här tiden. LÄS MER

 4. 4. Kategoriseringar av barn i förskoleåldern : Styrning & administrativa processer

  Författare :Kristian Lutz; Lunds universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Assesment; development evaluation; deviance; discourse analysis; governmentality; inclusion; normality; preschool; preschool children; special needs; assessment;

  Sammanfattning : The present thesis investigates, analyses and critically discusses the manner in which children with special needs are categorised in the Swedish preschool. The emergence of the category and its construction depends on a number of “truths” concerning children, related to historical and cultural processes in society. LÄS MER

 5. 5. Från barn till elev i riskzon : En analys av skolan som kategoriseringsarena

  Författare :Marianne Lundgren; Håkan Jenner; Gunilla Härnsten; Lena Holmberg; Växjö universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school; special education; risk; normality; deviance; governmentality; genealogy; power; regulation; collaboration; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : The purpose of this doctoral thesis is to describe and analyse how school children are constructed into being pupils at risk. The research questions focus on what governing practices and techniques are used for and how power relations are expressed in a pedagogical practice.An ethnographic case study was conducted. LÄS MER