Sökning: "det beror"

Visar resultat 1 - 5 av 1038 avhandlingar innehållade orden det beror.

 1. 1. Det beror på: : Eerfarna forskarhandledares syn på god handledning

  Författare :Anngerd Lönn Svensson; Ann-Gerd Lönn Svensson; Högskolan i Borås; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; higher education; research supervision; styles of supervision; variation theory; tacit knowledge;

  Sammanfattning : The supervision offered at universities today is to some degree being questioned, while the situation of doctoral students is undergoing changes. The supervision students get nowadays is very different from what was available when today’s supervisors were doctoral students. LÄS MER

 2. 2. Det beror på hur man tar det. : Kollektiva livsuttryck, individuella livslopp och meningskonstruerande processer i äldres livsberättelser

  Författare :Fredrik Snellman; Gunborg Jakobsson; Mikael Nygård; Peter Öberg; Billy Ehn; Vasa Åbo Akademi Samhällsvetenskapliga institutionen / Socialpolitik; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Older people and ageing; Äldre och åldrande; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : I avhandlingen avvänds livsberättelser som materialinsamlingsmetod för att fånga äldre människors levda erfarenheter. Frågorna som ställs i avhandlingen är: Vilka kollektivt konstruerade livsuttryck uppvisar respondenterna? På vilket sätt förhåller sig det individuellt konstruerade livsloppet till det kollektiva livsuttrycket och hur kan det individuella livsloppet lämpligast representeras? Finns det - och i så fall vilka är de - meningskonstruerande element som respondenterna använt i sina livsberättelser samt vilken betydelse har dessa för respondenternas upplevda välbefinnande? I studien presenteras de socialgerontologiska teorierna övergripande för att positionera avhandlingsarbetet. LÄS MER

 3. 3. "Det beror på att man är kvinna..." : gränsvandrerskor formas och formar informationsteknologi

  Författare :Christina Mörtberg; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Genus och teknik; Gender and Technology;

  Sammanfattning : I ett historisk perspektiv har informationsteknologi utvecklats av begränsade grupper av män. Men det är inte något förutbestämt som gör området till manligt. Påtagliga exempel på bräckor i mansdominansen är kvinnorna som deltagit i studien. LÄS MER

 4. 4. Articulable Humanity : Narrative Ethics in Nuruddin Farah's Trilogies

  Författare :Hilda Härgestam Strandberg; Heidi Hansson; Stefan Helgesson; Annie Gagiano; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; African literature; Nuruddin Farah; narrative ethics; ethical criticism; precariousness; vulnerability; human dignity; Emmanuel Lévinas; Adriana Cavarero; Judith Butler; postcolonial theory; feminism.; engelska; English;

  Sammanfattning : Fokus för avhandlingen, Att uttrycka det mänskliga: narrativ etik i Nuruddin Farah’s trilogier, är de nio romaner publicerade mellan 1979 och 2011 som tillsammans utgör Nuruddin Farah’s tre trilogier: ”Variations on the Theme of an African Dictatorship,” bestående av Sweet and Sour Milk (1979), Sardines (1981), Close Sesame (1983); “Blood in the Sun,” bestående av Maps (1986), Gifts (1993), Secrets (1998); samt “Past Imperfect,” bestående av Links (2003), Knots (2007), Crossbones (2011). Tematiska och stilistiska skillnader till trots så är dessa trilogier och romaner märkbart sammanhängande i sitt fokus. LÄS MER

 5. 5. Protein folding variants, for better or for worse? The lesson learned from HAMLET

  Författare :Malin Svensson; immunologi och glykobiologi - MIG Avdelningen för mikrobiologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical biology; prion; apo; fatty acid; apoptosis; lactalbumin; folding variant; Klinisk biologi;

  Sammanfattning : By varying its secondary or tertiary structure a single protein can attain new biological functions. The amyloid forming proteins are the best known examples where a change in conformation leads to the formation of amyloid fibrils that accumulate in tissues and cause disease. LÄS MER