Sökning: "demokratiskt deltagande"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden demokratiskt deltagande.

 1. 1. Accommodating differences Power, belonging, and representation online

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Författare :Karin Hansson; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; e-participation; e-democracy; online identity; artistic research; visual method; participatory method; belonging; singularity; performative states; data- och systemvetenskap; Computer and Systems Sciences;

  Sammanfattning : How can political participatory processes online be understood in the dynamic, conflicted and highly mediated situations of contemporary society? What does democracy mean in a scenario where inequality and difference are the norms, and where people tend to abandon situations in which they and their interests are not recognized? How can we accommodate differences rather than consensus in a scenario where multiple networks of people are the starting point rather than a single community?In this thesis, these questions are explored through an iterative process in two studies that have used or resulted in three prototypes and one art exhibition. The first study is of communication practices in a global interest community, which resulted in two prototypes: Actory, a groupware that takes differences rather than equality as the starting point for a collaborative tool, and The Affect Machine, a social network where differences are used as a relational capital. LÄS MER

 2. 2. Samhällskunskap i ett föränderligt samhälle Medborgarkompetenser och didaktiska utmaningar

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Emmy Jonasson Ring; Karlstads universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; autonomy; citizenship education; civic skills; civic competences; civics; critical thinking; perspective-taking; reflexivitiy; social studies teaching; students experience and initiative; Samhällskunskap; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : Citizens of today’s society are expected to be able to evaluate, make choices, take responsibility and act independently locally, nationally and globally in order to participate in both formal and informal political systems. This study contributes to the research on Civics Education (Social Studies) by examining how teachers, working in the grades 7-9, meet contemporary society in their civics teaching. LÄS MER

 3. 3. Det motsägelsefulla partnerskapet En studie av utvecklingspartnerskap som organisationsform inom EQUAL-programmet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Sofia Wistus; Lennart Svensson; Helena Klöfver; Lena Abrahamsson; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Partnership; EQUAL; collaboration; development work; hierarchy; network; social exclusion; governance; Partnerskap; EQUAL; samverkan; organiseringsform; utvecklingsarbete; hierarki; nätverk; social exkludering; styrning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to describe and analyse development partnership as an organisational form for governing and organising developmental work. The partnerships studied in this thesis are within the EU initiative EQUAL, aimed at combating discrimination and exclusion in working life and the labour market. LÄS MER

 4. 4. Public e-Service Stakeholders A study on who matters for public e-service development and implementation

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ida Lindgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public e-service; stakeholders; e-government; user involvement; Offentliga e-tjänster; intressenter; e-förvaltning; användarmedverkan;

  Sammanfattning : Public e-services are progressively used as a means for governmental agencies to interact and exchange information with citizens and businesses. These services are typically Internet-based and are meant to fulfill the three overarching objectives of egovernment; (1) to improve citizens’ interactions with the government, (2) to make governmental organizations more efficient and effective, and (3) to increase the transparency of government and lead to a more democratic society. LÄS MER

 5. 5. "Vi kan skriva förargument och sedan motargument" ­­ Om deliberativa samtal i undervisning i svenska som andraspråk på högskolenivå

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Samira Hajjouji Hennius; Mälardalens högskola.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; didaktik; Didactics; higher education didactics; communication; deliberative discourse; deliberative attitude; John Dewey; Tomas Englund; heterogeneity; ethnographic data collection methods.; Svenska som andraspråk; Flerspråkhet; Andraspråksinlärning; Didaktik; Tomas Englund; Högskoledidaktik; Deliberativa samtal;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av den svenska skolans dubbla uppdrag, det vill säga att möjliggöra för elever att utveckla både ämneskunskaper och ett demokratiskt förhållningssätt, är syftet med denna avhandling att undersöka i vad mån vuxna högskolestudenter med olika språklig och kulturell bakgrund under sin utbildning i svenska som andraspråk förmår lösa gemensamma skrivuppgifter med hjälp av deliberativa samtal, och i vad mån de därigenom också utvecklar ett deliberativt förhållningssätt. Utbildningens dubbla uppdrag är giltigt också för dem. LÄS MER