Sökning: "deliberative didactics"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden deliberative didactics.

 1. 1. "Vi kan skriva förargument och sedan motargument" ­­ Om deliberativa samtal i undervisning i svenska som andraspråk på högskolenivå

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Samira Hajjouji Hennius; Mälardalens högskola.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; didaktik; Didactics; higher education didactics; communication; deliberative discourse; deliberative attitude; John Dewey; Tomas Englund; heterogeneity; ethnographic data collection methods.; Svenska som andraspråk; Flerspråkhet; Andraspråksinlärning; Didaktik; Tomas Englund; Högskoledidaktik; Deliberativa samtal;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av den svenska skolans dubbla uppdrag, det vill säga att möjliggöra för elever att utveckla både ämneskunskaper och ett demokratiskt förhållningssätt, är syftet med denna avhandling att undersöka i vad mån vuxna högskolestudenter med olika språklig och kulturell bakgrund under sin utbildning i svenska som andraspråk förmår lösa gemensamma skrivuppgifter med hjälp av deliberativa samtal, och i vad mån de därigenom också utvecklar ett deliberativt förhållningssätt. Utbildningens dubbla uppdrag är giltigt också för dem. LÄS MER

 2. 2. Kemiämnets normer och värden Diskursanalytiska studier av nationella prov i kemi och tillhörande elevtexter

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marie Ståhl; Uppsala universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Curriculum Studies; Didaktik; Apparatus of bodily production; bildung; Cartesian thoughts; critical didactics perspective; democracy; deliberative communication; embodied science teaching; emotions; empowering; engagement; epistemological community; evaluative language resources; feminist theories; feminist figurations; involvement; subject positions; performativity theory; semantic framework Appraisal; stereotyped dichotomies; students’ attitudes;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to examine the conditions for democratic bildung-oriented education for students in the school science discourse. This is something that the Swedish curriculum is based on and thereby the education should develop students' capacity for social, political and cultural awareness. LÄS MER

 3. 3. Samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet överväganden kring en deliberativ didaktik

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Kent Larsson; Örebro universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; citizenship education; deliberative communication; classroom climate; morality of recognition; reflexive cooperation; student participation; deliberative didactics; Dewey; pragmatism; focus groups; deliberativa samtal; klassrumsklimat; elevers delaktighet; samhällskunskap; deliberativ didaktik; pragmatism; fokusgrupper; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study learning through deliberative dialogue, the social climate of the classroom, and certain aspects of student participation in civic education in upper secondary schools, as well as aspects of deliberative didactics. It takes its theoretical point of departure in John Dewey’s texts on democracy and education. LÄS MER

 4. 4. Samhällskunskap för alienerad elit : Observationsstudie av Särskilda läroverket

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Janna Lundberg; Lund University.; Lunds universitet.; [2020-01-31]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Science; Education; Alienation; Elite Education; Ethnography; Civics;

  Sammanfattning : This thesis is built around an observational study of a class at an elite school. The study follows the class through their upper secondary school education (ages 16-19), focusing on social science lessons. LÄS MER