Sökning: "delaktighet och kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden delaktighet och kommunikation.

 1. 1. "Detta ideliga mötande" En studie av hur kommunikation och samspel konstituerar gymnasieelevers skolpraktik

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Gunvie Möllås; Högskolan i Jönköping.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; upper secondary school; national programmes; pupils in need of special support; special education; communicative relational perspective; communicative contexts; participation; communication; learning; mediated actions; mediational means; dramaturgical perspective; ethnography; gymnasieskola; nationella program; elever i behov av särskilt stöd; specialpedagogik; kommunikativt relationsinriktat perspektiv; kommunikativa kontexter; delaktighet; kommunikation; lärande; medierad handling; medierande verktyg; dramaturgi; etnografi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Practically all pupils leaving the nine-year compulsory school continue their studies at the upper secondary school, which consequently faces the challenge of meeting the whole range of varying needs and conditions of students. Daily school practice is constituted by a number of communicative contexts, formal as well as informal. LÄS MER

 2. 2. Gymnasielärarens uppdrag som mentor En etnografisk studie av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elisabeth Nordevall; Högskolan i Jönköping.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mentor; pupil; high school; upper secondary school; pupil welfare; participation; learning; communication; knowledge system; leadership; school improvement; special education; learning situation; ethnography; communicative relational perspective; Mentor; elev; gymnasieskola; elevvård; delaktighet; lärande; kommunikation; kunskapssystem; ledarskap; skolutveckling; specialpedagogik; lärandesituation; etnografi; kommunikativt relationsinriktat perspektiv; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Studien beskriver fyra gymnasielärares uppdrag som mentorer. Lärarnas uppdrag är inte knutet till ett specifikt skolämne utan avser en administrativ och stödjande funktion kring en avgränsad grupp elever eller en klass. LÄS MER

 3. 3. Den kommunikativa utmaningen : en studie av kommunikationen mellan chef och medarbetare i en modern organisation

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Charlotte Simonsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Press and communication sciences; matrix organization; organizational culture; organizational communication; sense making; dialogue; leadership; management of meaning; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Chefer ägnar större delen av sin arbetstid – ca 80 procent - till att kommunicera med andra människor. Kommunikation har alltid haft en central roll i ledarskapet, men i dagens organisationer har kommunikationen blivit ännu viktigare och också svårare. LÄS MER

 4. 4. Activity-based Flexible Office work environments Design and implementation processes and outcomes

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Linda Rolfö; KTH.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Activity-based working; ABW; New ways of working NWW ; hot-desking; clean desk; office policies; workspace; office layout; office design; office planning process; organizational change; conceptual framework for office design; office planning; Aktivitetsbaserade kontor; ABW; Nya sätt att arbeta NWW ; flexibelt arbete; förhållningsregler; kontorsutformning; organisationsförändring; konceptuellt ramverk för kontorsplanering; planeringsprocessen; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : Background: In recent years, there has been a reported increase in organizations relocating to Activity-based Flexible Offices (A-FOs) worldwide. The idea of A-FOs is to offer work conditions suitable for the workforce’s tasks and individual preferences. LÄS MER

 5. 5. "Det handlar om ett värdigt liv" : människor med funktionshinder införlivar IKT i sina vardagliga liv

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Åsa Gardelli; Luleå tekniska universitet.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teknisk psykologi; Engineering Psychology; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på människor med funktionshinder och hur de kan påverka sin livssituation med informations- och kommunikationsteknologin (IKT) som verktyg. Människor med funktionshinder ses i många sammanhang som om de vore en enhetlig grupp utan att man beaktar att funktionshinder är en av de samhälleliga skillnader som, liksom ålder, kön, klass, geografisk region etc. LÄS MER