Sökning: "deep national interests"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden deep national interests.

 1. 1. The Proportionality Principle as a Tool for Disintegration in EU Law – of Balancing and Coherence in the Light of the Fundamental Freedoms

  Författare :Gunnar Thor Pétursson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU Charter of Fundamental Rights; fundamental rights; deep national interests; disintegration; balancing theories; proportionality principle; balancing; margin of appreciation; judicial review; deference; Article 4 2 TEU; EU law; EU-rätt; processrätt; procedural law;

  Sammanfattning : This thesis analyses the operations of the principle of proportionality when the Court of Justice reviews national measures that restrict the fundamental freedoms laid down in the EU Treaties. That judicial review often entails balancing of rights, and this study is a quest for coherence in the adjudication of different, and at times perplexing legal norms, of various national and international origins Many have held that the principle of proportionality is applied in EU law as a tool for integration. LÄS MER

 2. 2. Environmental protection in Swedish forestry a study of the implementation process

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Katarina Eckerberg; Umeå universitet.; [1987]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; clear felling; environmental policy; forest policy; Forestry Act; implementation analysis; nature conservation; public participation;

  Sammanfattning : According to the Swedish Forestry Act, environmental protection is required within forest operations regardless of forest ownership. This thesis examines the extent to which regulations issued by the National Board of Forestry are implemented in clearcuttings. LÄS MER

 3. 3. Migrationspolitiska dilemman : Om idealism och realism i liberal politisk teori

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Björn Östbring; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; migration; asyl; nationalstaten; liberalism; realism; idealism; politisk teori; migration; asylum; nation state; liberalism; nationalism; realism; idealism;

  Sammanfattning : Den globala flyktingkrisen ställer Sverige inför en svårhanterlig politisk och moralisk fråga. Vilka skyldigheter har vi mot människor på flykt, och finns det en gräns för hur många flyktingar vi kan ta emot? I den politiska debatten går det att skönja att mycket grundläggande normativa föreställningar står mot varandra. LÄS MER

 4. 4. Man kan aldrig kunna allt om musik - det känns verkligen stort en pragmatisk studie om gymnasieungdomars begreppsliggörande av kunskap och lärande i musik

  Detta är en avhandling från Stockholm : KMH-förlaget

  Författare :Johan Nyberg; Kungl. Musikhögskolan.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; musikpedagogik; musikkunskaper; musikaliskt lärande;

  Sammanfattning :  In my profession as a music teacher in upper secondary school, I have often encountered students who express a dichotomy between their association of music in everyday life and music in school. This display of conflict can for instance surface when it becomes obvious to them that working with and learning music may comprise more than performative or aesthetic aspects. LÄS MER

 5. 5. Miljöinvesteringar i svensk transportnäring Drivkrafter och strategier

  Detta är en avhandling från Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Janni Jensen (Nilsson); Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Miljö; miljöinvesteringar; investeringar; investeringskalkyler; transporter; godstransporter; strategier; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The environmental work in the Swedish transportation business was not very prioritized during the period up until 1990. If any environmental work occurred at all, it often entailed only necessary measures to meet the demands of environmental law.All this changed almost over night roundabout 1990. LÄS MER