Sökning: "de didaktiska frågorna"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden de didaktiska frågorna.

 1. 1. Didaktiska dilemman i undervisning utifrån samhällsdilemman

  Författare :Christian Rydberg; Malmö universitet; []
  Nyckelord :science education; samhällsfrågor med naturvetenskapligt och tekniskt innehåll; kontroversiella frågor; didaktiska dilemman; didaktiska modeller; kompetensutveckling; komparativ didaktik; ämnesövergripande undervisning;

  Sammanfattning : I denna licentiatuppsats undersöks utmaningar som lärare ställs inför i en ämnesövergripande undervisning utifrån komplexa och kontroversiella samhällsdilemman. Det är en komplex undervisning där olika syften gör att läraren hamnar i ”didaktiska dilemmasituationer”. LÄS MER

 2. 2. En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken

  Författare :Anders Skans; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Didaktik; Flerspråkighet; Förskola; Interkulturalitet; Kontext;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och analysera en flerspråkig förskolas didaktik, för att bidra med kunskap om de didaktiska frågorna i förhållande till uppdraget att arbeta interkulturellt. De frågor jag ställt är: • Vad är pedagogernas uppfattning om den egna förskolans innehåll och arbetssätt? • Hur framträder den didaktiska vad-frågan i en flerspråkig förskolas olika kontexter? • Hur framträder den didaktiska hur-frågan i en flerspråkig förskolas olika kontexter? • Kan man utläsa variationen i barnens bakgrunder i de didaktiska valen och i så fall hur? Studien är en fallstudie gjord på en flerspråkig förskola, där en majoritet av barnen har ett annat modersmål än svenska. LÄS MER

 3. 3. Nebensätze in Büchern und Köpfen : Zur Bedeutung der Begriffsvorstellungen beim Fremdsprachenerwerb

  Författare :Ingela Valfridsson; Astrid Stedje; Britta Hufeisen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; foreign language learning; implicit knowledge; explicit knowledge; concept image; performance; grammar teaching; German; subordinate clause; German language; Tyska språket; tyska; German;

  Sammanfattning : The benefits of explicit knowledge for language learning is a much debated issue. In this study this question is approached from a new perspective since it focuses on the correlation between students’ concept images and their language ability. The focused concept is the subordinate clause in German. LÄS MER

 4. 4. Så är det ju - den blir aldrig färdig! : En etnografisk studie om förskolepedagogers arbete med pedagogisk dokumentation

  Författare :Charlotte Holmberg; Eva Änggård; Polly Björk-Willén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogical documentation; preschool; curriculum; realization arena; frame factors; ethnography; Pedagogisk dokumentation; förskola; läroplan; realiseringsarena; ramfaktorer; etnografi; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : This dissertation is about educators work with pedagogical documentation in Swedish preschools. The purpose has been to investigate how pedagogical documentation is realized in everyday work in two preschools and examine how educators express themselves on purposes, opportunities and difficulties with this approach. LÄS MER