Sökning: "day care nursery"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden day care nursery.

 1. 1. Möten som formar - Interaktionsmönster på förskola mellan pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv

  Detta är en avhandling från School of Education, Malmö University

  Författare :Annika Månsson; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; video recording; toddlers; sex; preschool; nursery; interaction; gender construction; gender; Day care centre; equality; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; förskolan; genus; interaktionsmönster; genusperspektiv; kön; interaktion; samspel; skolpersonal;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I studier rörande de yngsta barnen saknas ofta genusperspektiv. Ett syfte med studien var därför att undersöka interaktionen mellan barnen (1-3 år gamla) och förskolepersonalen på småbarnsavdelningarna vid tre förskolor i ett genus- och kontextuellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Förskolepedagogikens framväxt Pedagogisk förändring och dess förutsättningar, ca 1835-1945

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johannes Westberg; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :History; Sweden 1835–1945; educational science; history of education; philantrophy; charity; early years education; educational change; early care and education; pre-school; infant school; day nursery; kindergarten; funding; early childhood education; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation contributes to the study of educational change and the conditions thereof. During the second half of the 19th and first half of the 20th centuries, Swedish early care and education (ECE) programs underwent a comprehensive transformation as formal instruction was supplanted by early childhood education. LÄS MER

 3. 3. Låt barnen komma till oss Förskollärarna och kampen om småbarnsinstitutionerna 1854-1968

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Kerstin Holmlund; Umeå universitet.; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Crèche; kindergarten; nursery; pre-school; kindergarten teacher; pre-school teacher; gender; class; profession and welfare state;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to investigate how child care has changed and developed in a social and historical perspective. Its aim is also to ascertain what different roles were played by different professional groups, local government and state authorities in the struggle for the institutions for  young children. LÄS MER

 4. 4. Förskollärare i tanke och i handling en studie kring begreppen arbete, lek och inlärning

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Boel Henckel; Umeå universitet.; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pre-school teachers; trainee pre-school teachers; work; play; learning; day care nursery; part-time group; notions of pre-school; conceptions in pre-school; Förskollärare; förskollärarkandidater; arbete; lek; inlärning; daghem; deltidsgrupp; föreställningar om förskolan; uppfattningar om förskoleverksamhet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandlingsarbete är att få större kunskap om några av förutsättningarna för förskolans pedagogiska verksamhet och få veta mer om vad som faktiskt sker ute i förskolans barngrupper. I avhandlingen kartläggs tolv förskollärares föreställningar om förskolan och uppfattningar om arbete, lek och inlärning samt hur de agerar i barngrupp med avseende på dessa begrepp. LÄS MER

 5. 5. Tvåspråkighet, tänkande och identitet : studier av finska barn i Sverige och Finland

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Erkki Virta; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Barnspråk; Tvåspråkighet hos barn; Finland; Sverige;

  Sammanfattning : The aims of the thesis were to study (1) day care and school education of Finnish migrant children in Sweden, with respect to verbal, cognitive and identity development, (2) language as a tool of thought and the role of bilingualism in children's cognitive development, primarily with respect to Finnish children in Sweden, and (3) ethnic and individual identity of Finnish children and adolescents in Sweden and Finland. These issues are studied by means of literature reviews (Summary report and Study 1 ) and empirical studies (Study 2 and Study 3). LÄS MER