Sökning: "day care nursery"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden day care nursery.

 1. 1. Möten som formar - Interaktionsmönster på förskola mellan pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv

  Författare :Annika Månsson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; video recording; toddlers; sex; preschool; nursery; interaction; gender construction; gender; Day care centre; equality; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : In studies concerning the youngest children, the toddlers, the gender perspective is often missing. One aim of the study was, therefore, to investigate the interaction between children and preschool teachers in day care centres in a gender and a contextual perspective. LÄS MER

 2. 2. Förskolepedagogikens framväxt : Pedagogisk förändring och dess förutsättningar, ca 1835-1945

  Författare :Johannes Westberg; Jan Lindegren; Donald Broady; Karin Hassan Jansson; Ingrid Åberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :History; Sweden 1835–1945; educational science; history of education; philantrophy; charity; early years education; educational change; early care and education; pre-school; infant school; day nursery; kindergarten; funding; early childhood education; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation contributes to the study of educational change and the conditions thereof. During the second half of the 19th and first half of the 20th centuries, Swedish early care and education (ECE) programs underwent a comprehensive transformation as formal instruction was supplanted by early childhood education. LÄS MER

 3. 3. Låt barnen komma till oss : Förskollärarna och kampen om småbarnsinstitutionerna 1854-1968

  Författare :Kerstin Holmlund; Ulla Johansson; Gunilla Halldén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; Crèche; kindergarten; nursery; pre-school; kindergarten teacher; pre-school teacher; gender; class; profession and welfare state;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to investigate how child care has changed and developed in a social and historical perspective. Its aim is also to ascertain what different roles were played by different professional groups, local government and state authorities in the struggle for the institutions for  young children. LÄS MER

 4. 4. Förskollärare i tanke och i handling : en studie kring begreppen arbete, lek och inlärning

  Författare :Boel Henckel; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pre-school teachers; trainee pre-school teachers; work; play; learning; day care nursery; part-time group; notions of pre-school; conceptions in pre-school; Förskollärare; förskollärarkandidater; arbete; lek; inlärning; daghem; deltidsgrupp; föreställningar om förskolan; uppfattningar om förskoleverksamhet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandlingsarbete är att få större kunskap om några av förutsättningarna för förskolans pedagogiska verksamhet och få veta mer om vad som faktiskt sker ute i förskolans barngrupper. I avhandlingen kartläggs tolv förskollärares föreställningar om förskolan och uppfattningar om arbete, lek och inlärning samt hur de agerar i barngrupp med avseende på dessa begrepp. LÄS MER

 5. 5. Tvåspråkighet, tänkande och identitet : studier av finska barn i Sverige och Finland

  Författare :Erkki Virta; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Barnspråk; Tvåspråkighet hos barn; Finland; Sverige;

  Sammanfattning : The aims of the thesis were to study (1) day care and school education of Finnish migrant children in Sweden, with respect to verbal, cognitive and identity development, (2) language as a tool of thought and the role of bilingualism in children's cognitive development, primarily with respect to Finnish children in Sweden, and (3) ethnic and individual identity of Finnish children and adolescents in Sweden and Finland. These issues are studied by means of literature reviews (Summary report and Study 1 ) and empirical studies (Study 2 and Study 3). LÄS MER