Sökning: "david sparv"

Hittade 1 avhandling innehållade orden david sparv.

  1. 1. Evaluating Treatment and Diagnostics in Cardiac Intervention

    Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

    Författare :David Sparv; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cardiac intervention; Coronary Artery Disease; Supplemental Oxygen; Transcatheter aortic valve replacement; Targeted temperature management; Fractional flow reserve; Adenosine;

    Sammanfattning : .... LÄS MER