Sökning: "david gullberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden david gullberg.

  1. 1. Implementation and evaluation of an HMA fracture mechanics based design module

    Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

    Författare :David Gullberg; KTH.; [2011]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

    Sammanfattning : A thickness design module for flexible pavements, based on the HMA fracture mechanics framework, has been developed in order to design against premature failure caused by cracking. The HMA fracture mechanics based design module has been evaluated by designing typical Swedish pavements under typical Swedish climate and loading conditions and comparing the results with a reference design framework. LÄS MER