Sökning: "data vård"

Visar resultat 1 - 5 av 266 avhandlingar innehållade orden data vård.

 1. 1. Barncentrerat förhållningssätt i perioperativ vård

  Författare :Carina Sjöberg; Jens M. Nygren; Petra Svedberg; Ing-Marie Carlsson; Stefan Nilsson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Childcentered care; Perioperative care; Anesthetic Nursing; Barncentrerad vård; Perioperativ vård; Anestesiologisk omvådnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barns möjligheter att involveras i den perioperativa vårdkontexten kan förbättras med ett barncentrerat förhållningssätt. För att uppnå detta behöver hänsyn både tas till att barn är beroende av sin familj och att de som enskilda individer ska involveras och vara medaktörer i sin vård. LÄS MER

 2. 2. FACE : Disabled People, Technology and Internet

  Författare :Peter Anderberg; Bodil Jönsson; Alan Roulstone; Certec - Rehabiliteringsteknik och Design; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Design; FACE; Independent Living; Disability Studies; Social Model; Internet; Functioning; Rehabilitation Engineering; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering; SoTL; Design;

  Sammanfattning : This thesis is based on the Internet experiences of people withsignificant mobility/physical impairments who are proficient andexperienced computer users in their computer world but havelimitations in mobility that severely restrict their functioning inthe physical world. The Internet functioning of this group isanalysed by means of the factors attitude, control and enabling,with the main focus on what is achievable when all accessproblems such as unadapted interfaces, beginners’ difficulties andthe digital divide are overcome. LÄS MER

 3. 3. Understanding Complex Problems in Healthcare : By Applying a Free-Flowing Design Practice

  Författare :Anna Thies; Teresa Cerratto-Pargman; Jalal Nouri; Bridget Kane; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Healthcare in Sweden is in need of a transformation. The increase of chronic conditions poses a great challenge to the organisational structure of healthcare, which still largely remains based on acute, rather than chronic care. LÄS MER

 4. 4. Affärsstrategier för seniorbostadsmarknaden

  Författare :Petter Ahlström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Affärsstrategi; Konkurrenskraft; Bostadsmarknaden; Seniorboende; Service Management; Computer science; Datavetenskap; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Den demografiska utvecklingen i Sverige går mot en befolkningssammansättning med allt högre medelålder. Enligt svenska befolkningsprognoser kommer nästan var fjärde svensk år 2025 att vara över 65 år. Den äldre andelen av befolkningen utgör en välbeställd grupp med relativt stora realekonomiska tillgångar. LÄS MER

 5. 5. Decision support in dementia care : developing systems for interactive reasoning

  Författare :Helena Lindgren; Patrik Eklund; Klaus-Peter Adlassnig; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Artificial intelligence; human-computer interaction; activity theory; argumentation; fuzzy logic; general logics; clinical decision support systems; cognitive disorder; dementia; differential diagnosis; clinical practice guideline; knowledge engineering; knowledge representation; cognitive ergonomics; interactive reasoning; Computer science; Datavetenskap; Computer Science; datalogi;

  Sammanfattning : Demensvården i Sverige och i andra delar av världen har på olika sätt varit i fokus de senaste åren där man påtalat behovet att utveckla metoder och riktlinjer för hur vården ska bedrivas. Detta för att möta den växande andelen äldre människor som också utvecklar demenssjukdomar. LÄS MER