Sökning: "dömande"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet dömande.

 1. 1. Konstitutionellt kritiskt dömande. Förändringen av nordiska domares attityder under två sekel

  Detta är en avhandling från Jure

  Författare :Martin Sunnqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Legal history; rättshistoria Comparative law; komparativ rätt Constitutional law; konstitutionell rätt;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under senare år har de högsta domstolarna i Norden i ett antal uppmärksammade avgöranden åsidosatt lagar, som stått i strid med respektive lands grundlag eller med EKMR. En omdebatterad fråga är om domstolarna har gått för långt – eller om de har väntat för länge med att ta på sig denna uppgift. LÄS MER

 2. 2. I objektivitetens sken - en kritisk granskning av objektivitetsideal, objektivitetsanspråk och legitimeringsstrategier i diskurser om dömande i brottmål

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Moa Bladini; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Evaluation of evidence; Critical discourse analysis; Legal knowledge; Judging; Criminal trials; Objectivity; Procedural law; Processrätt;

  Sammanfattning : Den dömande verksamheten är en av samhällets mest ingripande former av maktutövning. För att allmänheten ska ha förtroende för denna verksamhet krävs att den framstår som objektiv och därmed legitim. LÄS MER

 3. 3. Justitia et Prudentia. Rättsbildning genom rättstillämpning - Svea hovrätt och testamentsmålen 1640-1690

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Elsa Trolle Önnerfors; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; law of will and testament; law of succession; property law; early modern Sweden; appeal court; legal formation; legal practice; Legal history; legal argumentation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ordet ”testamente” omnämndes för första gången i svenska sammanhang vid mitten av 1100-talet. Under medeltiden användes testamentet huvudsakligen för gåvor till kyrkan, men under 1600-talet förändrades synen på testamentet. LÄS MER

 4. 4. Terapeuters och patienters tankar om vad som är verksamt i individuell psykoterapi

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Ola Lindgren; Karlstads universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psykoterapi; psykoterapeut; patient; klient; kvalitativ forskning; grounded theory; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet för denna licentiatuppsats är att utforska psykoterapeuters och patienters tankar om vad som är verksamt i individuell psykoterapi med fokus på deras egna erfarenheter av psykoterapeutiskt arbete. Som metod för datainsamling och analys valdes grounded theory i båda de ingående studierna. LÄS MER

 5. 5. Self-harm - hovering between hope and despair experiences and interactions in a health care context

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för omvårdnad

  Författare :Britt-Marie Lindgren; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; discursive psychology; experiences; hope; hopelessness; interactions; narratives; phenomenological hermeneutics; psychiatric nursing; qualitative content analysis; self-harm; berättelser; diskurspsykologi; fenomenologisk hermeneutik; hopp; hopplöshet; interaktion; kvalitativ innehållsanalys; psykiatrisk omvårdnad; självskada; upplevelser; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Background The definition of self-harm used in this project is repeated, impulsive behaviour causing tissue damage, yet not intended as a suicide attempt. Instead of wishing to die, the person who self-harms wishes to be relieved from anxiety. LÄS MER