Sökning: "död"

Visar resultat 1 - 5 av 219 avhandlingar innehållade ordet död.

 1. 1. Den teokratiska statens död : sekularisering och civilisering i 1700-talets Stockholm

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Börje Bergfeldt; Stockholms universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : The point of departure for this dissertation is the discussion of the history of civilisation that has been held in the wake of the German sociologist and historian, Norbert Elias. One of the most radical changes in our society during the last 250 years, and at the same time one of the most fundamental aspects of the civilising process, is secularization. LÄS MER

 2. 2. Äldre människors föreställningar om den egna framtiden, döendet och döden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Magnus Broström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Time; older people; future; dying; death; ageing; lifecourse perspective; Tid; äldre; framtid; döende; död; åldrande; livsloppsperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att utforska äldre människors föreställningar om och förhållningssätt till den egna framtiden, döendet och döden. Det är ämnen som hittills har fått begränsad uppmärksamhet. En bakomliggande orsak till detta är att äldreforskning och dödsforskning sällan har förenats. LÄS MER

 3. 3. Uncontainable Life A Biophilosophy of Bioart

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Marietta Radomska; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Bioart; uncontainable life; the non living; death; continental philosophy; feminist theory; Deleuze and Guattari studies; posthumanist feminism; critical life studies; animal studies; gender; bioscience; biotechnology; matter; assemblage; affect; human nonhuman relations.; Biokonst; otyglat liv; the non living; död; kontinental filosofi; feministisk teori; studier av Deleuze och Guattari; posthumanistisk feminism; kritiska livsstudier; djurstudier; genus; biovetenskap; bioteknologi; materia; assemblage; affekt; mänskliga icke-mänskliga relationer;

  Sammanfattning : Uncontainable Life: A Biophilosophy of Bioart investigates the ways in which thinking through the contemporary hybrid artistico-scientific practices of bioart is a biophilosophical practice, one that contributes to a more nuanced understanding of life than we encounter in mainstream academic discourse. When examined from a Deleuzian feminist perspective and in dialogue with contemporary bioscience, bioartistic projects reveal the inadequacy of asking about life’s essence. LÄS MER

 4. 4. Heder på liv och död Våldsamma berättelser om rykten, oskuld och heder

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Åsa Eldén; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; honour; reputation; virginity; divided femininity virgin-whore ; culture; gender; identity; honor related violence; constructivist attempt; ethics; Sociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation discusses how reputation, virginity and honour are made topical in the stories of the lives of Arab and Kurdish women and connected with understandings of culture and religion. The dissertation is composed of five articles, which contain the principal analysis, and five chapters that discuss the project as a whole; the development of the main topics, and choices concerning methodological, ethical and theoretical approaches. LÄS MER

 5. 5. Bråd död när patienten drabbats av stroke - Vårdares och närståendes upplevelser

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Åsa Rejnö; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stroke; bråd död; kvalitativ metod; narrativ metod; vårdare; närstående; etik;

  Sammanfattning : Abstract A large number of people die from stroke every year, many of them suddenly and unexpectedly as a result of acute stroke. Sudden and unexpected death influences the next of kin and carers as well as the care given to the patients but has not previous been studied within the context of stroke. LÄS MER