Sökning: "curvilinearity"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet curvilinearity.

  1. 1. Response Time as Self-Schema Indicator Implications for Personality Assessment

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Lars-Erik Hedlund; Bo Ekehammar; Nazar Akrami; Martin Bäckström; [2010]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Self-schema; response time; inverted-U effect; heritability; personality assessment; curvilinearity; personality trait; five factor model; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psychology; Psykologi;

    Sammanfattning : The focal objective of this thesis was to examine the potential advantage of introducing the self-schema concept, indexed by response time, into personality assessment. The basic rationale for the use of response time is that a self-schema facilitates response time for self-referent information as it permits people to make assessments easier and automatic. LÄS MER