Sökning: "cultural complexity"

Visar resultat 1 - 5 av 120 avhandlingar innehållade orden cultural complexity.

 1. 1. Constructing Soviet Cultural Policy Cybernetics and Governance in Lithuania after World War II

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Egle Rindzeviciute; Södertörns högskola.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion; Cultural policy; governance; cybernetics; Lithuania; the Soviet Union; governmentality; Kulturpolitik; styrning; cybernetik; Litauen; Sovjetunionen; governmentality;

  Sammanfattning : Efter första världskriget var Sovjetunionen en av de första moderna stater som uttryckligen ägnade sig åt att övervaka och styra kulturen, vilket tog sig formen av en formaliserad och institutionaliserad statlig kulturpolitik. I denna övervakningsoch styrningsprocess försåg vetenskap och teknologi staten med konceptuella och materiella resurser vilka användes för att definiera såväl själva processen som föremålet för den. LÄS MER

 2. 2. Det ekte, det gode og det coole Södra teatern og den dialogiske formasjonen av mangfoldsdiskursen

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Helene Egeland; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural diversity; Cultural politics; Södra teatern; Authenticity; Orientalism; Taste; Sweden; Kulturelt mangfold; Kulturpolitikk; Södra teatern; Autentisitet; Orientalisme; Smak; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : The thesis analyses the continuously changing discourse of cultural diversity. The focus of this study is the ways in which this discourse is shaped within contemporary Swedish cultural politics in general, and how it unfolds and further changes through the specific activities performed by a cultural institution in Stockholm – Södra teatern. LÄS MER

 3. 3. Learning Destinations The complexity of tourism development

  Detta är en avhandling från Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Laila Gibson; Karlstads universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning; destinations; collaboration; competition; tourism development; learning destinations; Leith; Industrial Development Centres; IDC; local development; regional development; socio-spatial; culture; entrepreneurship; tourism; development; complexity; networks; globalization; networking; places; projects; social capital; entrepreneurs; social relations; cultural capital; attitudes; cooperation; lärande; destinationer; turismutveckling; turism; komplexitet; globalisering; platser; projekt; entreprenörer; sociala relationer; kultur; utveckling; nätverk; nätverkande; socialt kapital; kulturellt kapital; attityder; samarbete; samverkan; konkurrens; lärande destinationer; Kiruna; Jukkasjärvi; Skellefteå; Guldriket; Tornedalen; Sundsvall; Åre; Industriella utvecklingscentra; IUC; lokal utveckling; regional utveckling; socio-spatial; entreprenörskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : Our world is becoming increasingly complex, and is rapidly changingwith distances being reduced. Societies today are also in atransition from traditional production industries to increasingreliance on communication, consumption, services and experience. Asone of these emerging ‘new industries’, tourism is part of thismovement. LÄS MER

 4. 4. Gå på bio : rum för drömmar i folkhemmets Sverige

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Carina Sjöholm; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 1940s and 1950s; social movement; materiality; youth cultur; complexity; cultural competence; cultural identity; modernity; Cinema-going; picture palace; Cultural anthropology; ethnology; Biogående; kulturell identitet; modernitet; ungdomskultur; kulturell kompetens; social rörelse; 1940- och 50-tal; biografer;

  Sammanfattning : Going to the Pictures The Cinema as a Meeting Place in the 1940s and 1950s Summary At the end of the 1950s, at roughly the same time as television became established, Sweden had the largest number of cinemas of any country in Europe. People went to the cinema in unprecedented numbers. In 1956 ticket sales in Swedish cinemas reached 80 million. LÄS MER

 5. 5. Overcoming Cultural Ignorance Institutional Knowledge Development in the Internationalizing Firm

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jessica Lindbergh; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business studies; Institutional knowledge; market-specific experience; multiple-market experience; Business relationships; Internationalization; Cultural differences;

  Sammanfattning : This thesis studies how experiences influence the development of institutional knowledge within business relationships. It contributes to international business research by clarifying how experience develops the institutional knowledge of firms and what outcome such knowledge development has on firms’ internationalizations. LÄS MER