Sökning: "cryptic runic inscriptions"

Hittade 1 avhandling innehållade orden cryptic runic inscriptions.

  1. 1. Vikingatida runbleck : Läsningar och tolkningar

    Författare :Sofia Pereswetoff-Morath; Henrik Williams; Magnus Källström; Veturliði Óskarsson; Judith Jesch; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; runes; runic inscriptions; runic plates; runic inscriptions in metal; runes on non-monumental objects; cryptic runic inscriptions; reading and interpreting; methods of interpretation; Viking-Age; incantations; magic formulas; amulets; magic; runor; runinskrifter; runbleck; runinskrifter i metall; runor på lösföremål; krypterade runinskrifter; att läsa och tolka; tolkningsmetodiker; vikingatiden; besvärjelser; trollformler; amuletter; magi;

    Sammanfattning : Föreliggande avhandling syftar till att utveckla läsningen och tolkningen av inskrifterna på de i dagsläget 46 kända vikingatida runblecken. Målet är att ge en så tydlig bild som möjligt av inskriftsgenren vikingatida runbleck. I detta syfte har upprepade fältundersökningar av runblecken genomförts med stereomikroskop. LÄS MER