Sökning: "conversational coproduction"

Hittade 1 avhandling innehållade orden conversational coproduction.

  1. 1. Everybody knows? : Conversational coproduction in communication of addiction expertise

    Författare :Katarina Winter; Mikaela Sundberg; Johan Edman; Mikael Klintman; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conversational coproduction; coproduction of knowledge; science and technology studies; expert communication; science communication; public participation; publics; experts; addiction; codependency; media; politics; conversation analysis; biomedicalization; Sociology; sociologi;

    Sammanfattning : The coproduction idiom within Science and Technology Studies (STS) centers on how science and society produce knowledge together. The current thesis explores expert communication – which is immersed in the relationship between science and society – as a case for understanding such coproducing processes. LÄS MER