Sökning: "constitution of gender"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden constitution of gender.

 1. 1. Challenging the gender paradox. women's collective agency in the transformation of Kerala politics

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet, institutionen för freds- och utvecklingsforskning

  Författare :Monica Erwér; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender and development studies; power empowerment; collective agency; women s interests; gender politics; autonomous feminist network; Left Women s Movement; left parties; Kerala; India;

  Sammanfattning : The thesis investigates gender and power theoretically by linking the field of gender and development with the debates within social movement theory. It builds a framework on the concepts of Empowerment, Agency, Political Field, Organisational Structure, Framing Processes, and Women's Interests and Identities. LÄS MER

 2. 2. Det sociala livets drama och dess manus diskursanalys, kön och sociala avvikelser

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Siv Fahlgren; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Diskursanalys; könsteori; sociala avvikelser; Discourse analysis; women studies; gender theory; gender; sex; social aberrations; social work; naturalisation; the eye of the discourse; discursive manuscripts; social drama; the discourse of child care; the discourse of normality; the discourse of acculturation; the discourse of public access; the discourse of the good will; the discourse of the linear time; the discourse of the mother; mothering;

  Sammanfattning : We are the eyes of our discourses. This is the point of departure. The disourses make us see, think, talk, act. be and move in certain ways. LÄS MER

 3. 3. Gender and Citizenship : Hausa Women´s Political Identity from the Caliphate to the Protectorate

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Hauwa Mahdi; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Hausa; gender; women; Sokoto Caliphate; British colonial rule; Islam; Sharia; ethmicity; constitution; citizenship; Nigeria;

  Sammanfattning : Tidigare forskare har hävdat att det brittiska herraväldet i Nigeria inte påverkade människorna på landsbygden i någon större utsträckning. Men Hauwa Mahdi hävdar i sin avhandling att kolonialmakten hade ett mycket stort inflytande – inte minst på relationerna mellan könen. LÄS MER

 4. 4. Doing Physics - Doing Gender An Exploration of Physics Students' Identity Constitution in the Context of Laboratory Work

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna T Danielsson; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physics; Learning; Higher Education; Science Education; Physics Education; Gender; Situated Learning; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik; Physics with specialization in Physics Education; Fysik med inriktning mot fysikens didaktik;

  Sammanfattning : In Sweden today women are greatly under-represented within university physics and the discipline of physics is also symbolically associated with men and masculinity. This motivates in-depth investigations of issues of physics, learning and gender. LÄS MER

 5. 5. Problemet utan namn? Neuroser, stress och kön i Sverige från 1950 till 1980

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maria Björk; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Neuroses; neurosis; stress; health; illness; vague symptoms; history of medicine; housewives; women; gender; modernity; welfare state; medicine; citizenship; man; Woman; psychiatry; psychosomatic; symptoms; Hans Selye; Lennart Levi; Gunnar Lundquist; health care; social medicine; mental hygiene; public medicine; patients charts; sex roles.; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : Focusing on Sweden between 1950 and 1980, this doctoral dissertation analyzes and problematizes the process in which a discourse about neurosis and nervous troubles gradually evolved into a discourse about stress. The thesis aims to show how the medical and general discussion about diffuse or vague symptoms transformed and rearticulated ideas and views on society and man, citizenship, gender roles, and medicine. LÄS MER