Sökning: "consolation"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade ordet consolation.

 1. 1. Vårdande och icke-vårdande tröst

  Författare :Åsa Roxberg; Katie Eriksson; Arne Rehnsfeldt; Finland Åbo Akademi University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring science; caring theology; consolation; suffering; care; sacrifice; health; caring relationship; Vårdvetenskap; vårdteologi; tröst; lidande; vård; offer; hälsa; vårdgemenskap; tro; Caring sciences; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Nursing;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att, ur ett vårdvetenskapligt, och ett i detta inkluderat vårdteologiskt per- spektiv, belysa innebörden av fenomenet tröst och hur tröst förhåller sig till lidande och vård. Det görs i två empiriska intervjustudier med vårdare och äldre vårdtagare samt en tredje delstudie som analyse- rar tröst såsom den framstår i Jobs bok i Gamla testamentet. LÄS MER

 2. 2. Living in consolation while growing very old

  Författare :Regina Santamäki Fischer; Berit Lundman; Astrid Norberg; Anneli Sarvimäki; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; aged; aging; phenomenological hermeneutic; transcendence; consolation; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Growing very old into late life means increased suffering that may lead to despair and call for consolation. This thesis looks at the lived experience of very old people and aim at illuminating the meaning of growing very old and the meaning of consolation when growing old. LÄS MER

 3. 3. Vårdande och icke-vårdande tröst : Caring and non-caring consolation

  Författare :Åsa Roxberg; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Vårdvetenskap; vårdteologi; tröst; lidande; vård; offer; hälsa; vårdgemenskap; tro;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is, from a caring science perspective including a caring theology perspective, to illustrate the meaning of the phenomenon consolation and how consolation relates to suffering and care. Two studies were completed where staff and elderly care receivers were interviewed and a third study focused on an analysis of consolation as it is presented in the Book of Job in the Old Testament. LÄS MER

 4. 4. Striving for purity : interviews with people with malodorous exuding ulcers and their nurses

  Författare :Elisabeth Lindahl; Ingegerd Bergbom; Umeå universitet; []
  Nyckelord :ulcers; malodour; purity; consolation; phenomenological hermeneutics; qualitative content analysis; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is two-fold; to illuminate the meaning of living with ‘impurity’ in terms of malodorous exuding ulcers, and the meaning of caring for people with ‘impure’ bodies in institutions and in people’s homes. The thesis comprises four papers based on studies using qualitative methods. LÄS MER

 5. 5. Reflective assent in basic care : A study in nursing ethics

  Författare :Kersti Malmsten; Steven Edwards; Göran Lantz; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Nursing Ethics; Communicative Ethics; Feminist Ethics; Virtue Ethics; Basic Care; Consent; Reflective Assent; Bodily Knowledge; Power; Vulnerability; Embodiment; Sensuality; Reciprocity; Interdependent Autonomy; Consolation; Human Dignity; Empowerment; Religionsvetenskap Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; etik; Ethics; Ethics; Etik;

  Sammanfattning : This study discusses nursing ethics in relation to basic care. The practice of basic care andrelated knowledge are often understood as tacit knowledge, a kind of familiarity-knowledgethat often has been neglected by philosophical scrutiny. LÄS MER