Sökning: "congene"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet congene.

  1. 1. Genetic dissection of experimental arthritis in the DA rat

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Medicine

    Författare :Liselotte Bäckdahl; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2005]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; RA; Experimental arthritis; QTL; congene; Aplec; > human association;

    Sammanfattning : Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory disease affecting peripheral joints. Persistent inflammation causes cartilage deterioration with severe joint deformations as a consequence. The etiology is largely unknown but complex interactions between genetic and environmental factors contribute to the disease. LÄS MER