Sökning: "conflicts at work"

Visar resultat 1 - 5 av 146 avhandlingar innehållade orden conflicts at work.

 1. 1. (O)möjliga positioner. Familjer från Iran & postkoloniala reflektioner

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Hanna Wikström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Postkolonial teori; Familj; Kön; Iran; Sverige; Diskursanalys; Dekonstruktion; Positioner; Plats; Sexualitet; Komplexitet; Skillnad; Situerad kunskap; Diskurs; Föräldrar; Unga; Diskriminering; Invandrarfamiljer; Hedersvåld; Tradition; Modernitet; Motstånd; Förtryck; Multipla subjekt; Svenskhet; Iranskhet.;

  Sammanfattning : The thesis is based on narratives by families originating from Iran, now residing in Sweden, Göteborg. The focus is the accounts of family, gender, relations, belongings (and class).Point of departure is a representation of “immigrant families” as problematic in the media and public debate. LÄS MER

 2. 2. Evidence-based practice behind the scenes How evidence in social work is used and produced

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Alexander Björk; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Evidence-based practice; Evidence-based medicine; Addiction severity index; Motivational interviewing; critical appraisal; ethnography; social work; substance abuse; science and technology studies; standardization; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to examine empirically what Evidence-based practice (EBP) and its standardized procedures become when put into practice in social work. EBP builds on the idea that professional practice should be based on systematic and reliable knowledge of the interventions and instruments used in this work. LÄS MER

 3. 3. Sanktionerat motstånd: Brukarinflytande som fenomen och praktik

  Detta är en avhandling från Lunds universitet, Socialhögskolan

  Författare :Erik Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; consensus.; resistance; control; institutional theory; co-optation; power; psychiatry; social services; human service organisations; welfare organisations; user involvement; service user involvement; konsensus; motstånd; kontroll; institutionell teori; kooptering; makt; new public management; psykiatri; socialtjänst; människobehandlande organisationer; välfärdsorganisationer; brukarperspektiv; Brukarinflytande;

  Sammanfattning : Frågan om brukarinflytande inom välfärdssektorn har sin grund i de krav på humanisering, demokratisering och maktdelning som höjdes av den ideella brukarrörelsen på 1960- och 70-talet. I dag har tanken om brukarinflytande anammats av det offentliga och de krav på inflytande som tidigare höjdes av en social rörelse utifrån och underifrån, drivs nu politiskt inifrån och uppifrån inom den offentliga administrationen. LÄS MER

 4. 4. Uppfostringsanstalten. Om tvång i föräldrars ställe

  Detta är en avhandling från Arkiv

  Författare :Claes Levin; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social problems and welfare; teorier om socialt arbete; Sociala förändringar; theory of social work; Correctional Treatment; Reformatory; Residential Treatment; Treatment Organizations; Juvenile Delinquency; Child Care; Social Institutions; Human Service Organizations; People-Changing Organizations; Treatment; Social changes; Incarceration.; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att söka kunskap om vilka faktorer som bidrar till uppfostringsanstaltens framgång som social institution och dess ständiga misslyckande som behandlingsorganisation. Jag försöker förstå varför organisationer som §12-hem och särskilda ungdomshem finns och vilken betydelse de har i vårt samhälle. LÄS MER

 5. 5. Den mångtydiga FoU-idén : lokala FoU-enheters mening och betydelse

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Mats Ekermo; Örebro universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Research and development; R D; R D idea; R D concept; local R D units; science and politics; research and practice; researcher and practitioner; practitioner participation; new forms of knowledge production; organizational concept; organizational fashion; socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : During the 1990’s we witnessed an increasing number of local research and development (R&D) units in the Swedish public sector of social welfare outside academic institutions. The aim of this thesis is to explore the R&D phenomenon, the establishment of local R&D units and what the activities at the R&D units are. LÄS MER