Sökning: "conceptions in pre-school"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden conceptions in pre-school.

 1. 1. Förskollärare i tanke och i handling en studie kring begreppen arbete, lek och inlärning

  Författare :Boel Henckel; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pre-school teachers; trainee pre-school teachers; work; play; learning; day care nursery; part-time group; notions of pre-school; conceptions in pre-school; Förskollärare; förskollärarkandidater; arbete; lek; inlärning; daghem; deltidsgrupp; föreställningar om förskolan; uppfattningar om förskoleverksamhet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandlingsarbete är att få större kunskap om några av förutsättningarna för förskolans pedagogiska verksamhet och få veta mer om vad som faktiskt sker ute i förskolans barngrupper. I avhandlingen kartläggs tolv förskollärares föreställningar om förskolan och uppfattningar om arbete, lek och inlärning samt hur de agerar i barngrupp med avseende på dessa begrepp. LÄS MER

 2. 2. Barns möten med skriftspråket : analys med utgångspunkt i Bruners teorier

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Rose-Marie Fahlén; Kjell Granström; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pre-school children; emergent literacy; becorning literate; reading; writing; children s conceptions; Bruner; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Researchers from many disciplines are engaged in searching for knowledge about what happens when an individual is becorning literate. Each researcher contributes with his or her little piece to this important process of building knowledge about one of the most complex activities a human being can be involved in. LÄS MER

 3. 3. Lärare för förändring att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap och genus

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kristina Andersson; Christina Gustafsson; Annica Gullberg; Malin Ideland; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Action research; feminist critique; gender; gender awareness; pre-school teachers; primary school teachers; science education; Aktionsforskning; feministisk kritik; förskollärare; genus; genusmedvetenhet; naturvetenskapernas didaktik; tidigarelärare; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Lärares genusmedvetenhet i relation till naturvetenskaplig verksamhet är fokus för denna avhandling, som belyses genom två studier: en longitudinell aktionsforskningsstudie som genomfördes tillsammans med en grupp förskollärare/lärare och en studie där verksamma förskollärare/lärare under en fortbildningskurs fick tillämpa en genusteori på en verklig klassrumshändelse.Studierna visar att genusarbete är komplicerat eftersom det inbegriper många aspekter av livet och en viktig del av genusmedvetenheten är att förhålla sig till dessa olika aspekter. LÄS MER

 4. 4. Lärare för förändring : att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap och genus

  Detta är en avhandling från Norrköping : Linköpings universitet

  Författare :Kristina Andersson; Christina Gustafsson; Annica Gullberg; Malin Ideland; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Action research; feminist critique; gender; gender awareness; pre-school teachers; primary school teachers; science education; Aktionsforskning; feministisk kritik; förskollärare; genus; genusmedvetenhet; naturvetenskapernas didaktik; tidigarelärare; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Lärares genusmedvetenhet i relation till naturvetenskaplig verksamhet är fokus för denna avhandling, som belyses genom två studier: en longitudinell aktionsforskningsstudie som genomfördes tillsammans med en grupp förskollärare/lärare och en studie där verksamma förskollärare/lärare under en fortbildningskurs fick tillämpa en genusteori på en verklig klassrumshändelse. Studierna visar att genusarbete är komplicerat eftersom det inbegriper många aspekter av livet och en viktig del av genusmedvetenheten är att förhålla sig till dessa olika aspekter. LÄS MER

 5. 5. Lärarstudenters digitala studievardag : Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning

  Detta är en avhandling från Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University

  Författare :Fredrik Hanell; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Information Literacy; Information Sharing; Teacher Education; Digital Media; Digitalisation; Socio-cultural theory; Identity; Netnography; Policy Analysis; Information Studies; Informationslitteracitet; Medie- och informationskunnighet; informationsdelning; Lärarutbildning; Digitala medier; Digitalisering; Socio-kulturell teori; Identitet; Policyanalys; Etnografi;

  Sammanfattning : This dissertation reports on an investigation into how digital tools are used, negotiated and given meaning in Swedish pre-school teacher education. The overall aim has been to create a deeper understanding of how students’ information literacies are enacted when digital tools are used and appropriated in the daily life at a pre-school teacher education, in relation to conceptions of the digitalisation of teacher education in national policy. LÄS MER