Sökning: "concept formation"

Visar resultat 1 - 5 av 424 avhandlingar innehållade orden concept formation.

 1. 1. Social Rörelse : Begreppsbildningen kring ett mångtydigt fenomen

  Författare :Magnus Ring; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Social Movement; Concept formation; Theories of social movement; Sociologi;

  Sammanfattning : This thesis develops the concept formation of 'social movement'. The author stresses the importance of the inherent classical understanding of the concept as defining a collective actor involved in a struggle regarding main social and cultural trends in society. The concept of social movement is treated as having been an unclear concept. LÄS MER

 2. 2. Concept Formation in Mathematics

  Författare :Jörgen Sjögren; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Explication; Power of arithmetical theories; Formal Proof; Informal proof; Indispensability; Mathematical Realism; Explication; Formal proof; Mathematical realism; Naturvetenskap; Natural sciences;

  Sammanfattning : This thesis consists of three overlapping parts, where the first one centers around the possibility of defining a measure of the power of arithmetical theories. In this part a partial measure of the power of arithmetical theories is constructed, where ''power'' is understood as capability to prove theorems. LÄS MER

 3. 3. The Concepts of Health, Well-being and Welfare as Applied to Animals : A Philosophical Analysis of the Concepts with the Regard to the Differences Between Animals

  Författare :Henrik Lerner; Lennart Nordenfelt; Stefan Gunnarsson; David Fraser; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Concept; concept formation; welfare; definition; health; legislation; natural behaviour; role for animals; science of animal health and welfare; veterinary medicine; well-being; begrepp; begreppsbildning; definition; djurs roller; hälsa; lagstiftning; naturligt beteende; veterinärmedicin; välbefinnande; välfärd; Philosophy subjects; Filosofiämnen;

  Sammanfattning : This thesis is an analysis of the use and definition of the concepts health, well-being and welfare within the field called “the science of animal health and welfare”. The materials used are a literature survey of the field, qualitative interviews with Swedish veterinary surgeons and a study of the concepts in legislation concerning animals in England, Germany and Sweden. LÄS MER

 4. 4. Pharmaceutical cocrystals : formation mechanisms, solubility behaviour and solid-state properties

  Författare :Amjad Alhalaweh; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; crystal engineering; cocrystal; formation; solubility; pH; dissolution; surface properties; solid-state properties; Health Science; Hälsovetenskap;

  Sammanfattning : The primary aim of pharmaceutical materials engineering is the successful formulation and process development of pharmaceutical products. The diversity of solid forms available offers attractive opportunities for tailoring material properties. LÄS MER

 5. 5. Döva barns begreppsbildning i matematik

  Författare :Elsa Foisack; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cognitive education; Döva barn; Sign language; Mediated learning; Begreppsbildning; Teckenspråk; Matematikundervisning; Mathematics education; Dynamic assessment; Deaf children; Concept formation; Special didactics; concept map; sign language; mediated learning; Deaf; mathematics education; Specialdidaktik;

  Sammanfattning : Denna studie tar utgångspunkt i frågan varför många döva barn har svårt att lära sig matematik. Studiens syfte är att belysa döva barns begreppsbildning i ämnet matematik genom att beskriva hur några döva barn uttrycker sig och agerar på väg mot förståelse av två centrala matematiska begrepp, nämligen multiplikation med heltal och längd. LÄS MER