Sökning: "communicative rationality"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden communicative rationality.

 1. 1. Naturen, vetenskapen och förnuftet upplysningens dialektik och det andra moderna

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för filosofi och lingvistik, Umeå universitet

  Författare :Per Nilsson; Umeå universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Modernity; enlightenment; postmodernism; instrumental rationality; value rationality; communicative rationality; discourse ethics; truth; fallibilism; claims to Tightness; revisability; von Wright; Adorno; Horkheimer; Marcuse; Apel; Habermas; Popper; Foucault;

  Sammanfattning : The topic of this study is one specific area where the tension between instrumental rationality and value rationality becomes prominent: the question whether we have a rational responsibility for nature or not. Such a responsibility cannot be derived from instrumental reason, but it is argued that it can be derived from discourse ethics and communicative rationality. LÄS MER

 2. 2. Performance Management and Rationalityin Public Sector Organisations

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Geoffrey Heath; Luleå tekniska universitet.; Luleå tekniska universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Instrumental rationality; communicative rationality; performance management; public sector organisations; Arbetsvetenskap; Human Work Sciences;

  Sammanfattning : Abstract and Keywords  The thesis concerns different conceptions of rationality and their implications for organisations, especially in the public sector. The focus is on performance management (as widely defined) within public sector organisations as a subject for exploring these issues. LÄS MER

 3. 3. Otraditionella lösningar med traditionella medel Åtgärdsvalstudien som planeringsfenomen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungliga tekniska högskolan

  Författare :John Odhage; KTH.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; planning practice; planning process; change; sustainable future; transport; critical theory; participation; collaboration; communicative rationality; instrumental rationality; knowledge; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : This thesis aims to understand the method of strategic choice (MSC, Sw. metodik för åtgärdsvalsstudier) in Swedish transport planning as a planning phenomenon. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation, medborgarskap och deltagardemokrati

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungliga tekniska högskolan

  Författare :Jakob Svensson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; dialogue; positioning theory; ethnography; culture; rationality; deliberative democracy; late modernity; participation; participatory democracy; communication; meaning making; Citizenship; discourse;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det görs en rad försök till demokratisk förnyelse ute i kommunerna. I denna avhandling är det min ambition att analysera ett sådant försök; medborgarutskotten i Helsingborg. LÄS MER

 5. 5. I det modernas landskap. Historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Martin Wiklund; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; liberalism; ecologism; feminism; socialism; cultural radicalism; enlightenment; romanticism; the Moderates; the Green Party; Environmental Party; the Alternative movement; the New Women s movement; the New Left; the Social Democrats; Charles Taylor; Jürgen Habermas; Jörn Rüsen; hermeneutics; discourse ethics; communicative rationality; validity claims; historical orientation; historical consciousness; modernism; landscape of modernity; narrative analysis; narratives of modernity; criticism of modernity; the People s home; modern Sweden; the welfare state; History; Historia; Theory of history; Historieteori; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ; Political history; Politisk historia;

  Sammanfattning : The aim of the study is to make visible a field of conflicting narratives of modern Sweden expressed by different political groups and to contribute to the working through of the conflict of interpretation. Four political challenges to the established success story of Sweden's development from a poor society to modern welfare state, are analysed: the Left in the 1960s, the new Women's movement in the 1970s, the Alternative movement and the Environmental Party in the late 1970s and early 1980s and, finally, the liberal challenge of the Moderates in the 1980s. LÄS MER