Sökning: "communication"

Visar resultat 6 - 10 av 4323 avhandlingar innehållade ordet communication.

 1. 6. Strategic communication at the organizational frontline : Towards a better understanding of employees as communicators

  Författare :Rickard Andersson; Institutionen för strategisk kommunikation; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; employees as communicators; communication role; communication responsibility; communicative practice; employee communication; brand ambassadorship; strategy as discourse;

  Sammanfattning : The idea of employees as important (strategic) communicators has emerged in both strategic communication theory and practice during the 21st century. Researchers increasingly urge managers to consider employees as important communicators, and employees’ communication role is increasingly formalized as organizations explicate the importance of all employees taking responsibility for communication in strategies and policies. LÄS MER

 2. 7. The kaleidoscope of communication : Different perspectives on communication involving children with severe multiple disabilities

  Författare :Cecilia Olsson; Siv Fischbein; Mats Granlund; Juliet Goldbart; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dyadic interaction; pre-symbolic communication; multiple disabilities; system theory; communication process; communication models; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis consists of six publications presenting a theoretical framework, a methodological proposal and three empirical studies. The aim of the work is; to gain knowledge on how children with severe multiple disabilities communicate with their caregivers, to analyse how different research strategies can add knowledge from different perspectives on communication, and to develop models for analysing and describing the dyadic interaction. LÄS MER

 3. 8. Nycklar till Kommunikation : Kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal

  Författare :Pia Käcker; Jerker Holmbäck; Anders Möller; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; social interaction; communicative impairment; communicative ability; acquired severe brain damage; global aphasia; language impairment; friends and family; caregivers; kommunikation; social interaktion; kommunikationsstörning; kommunikativ kompetens; förvärvad grav hjärnskada; global afasi; språkstörning; anhöriga; personal; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Studien fokuserar kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och deras närstående. Syftet är att med utgångspunkt från de närståendes berättelser beskriva hur kommunikationen manifesteras, samt att ge en teoretisk beskrivning av vilka faktorer som understödjer respektive motverkar kommunikationen. LÄS MER

 4. 9. Kommunikation i förskolan : förskollärares och barnskötares kommunikation med föräldrar i ett digitaliserat medielandskap

  Författare :Linn Eckeskog; Annika Egan Sjölander; Per-Olof Erixon; Jakob Svensson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Pre-school; organisations; non-professional communicators; social constructivism; organisational identity; legitimacy; democracy; digitalization; multimodality; Förskola; icke-professionella kommunikatörer; socialkonstruktivism; organisationsidentitet; legitimitet; digitalisering; multimodalitet; medie- och kommunikationsvetenskap; media and communication studies;

  Sammanfattning : The overall aim of this doctoral thesis is to study communication work among personnel in Swedish pre-schools, with a particular focus on mediated communication with parents. The purpose is also to analyse what roles are given to the professionals in this communication, to identify what subject positions are constructed and to identify how boundaries are managed within the communication practices. LÄS MER

 5. 10. Fragile identities, patched-up worlds : Dementia and meaning-making in social interaction

  Författare :Linda Örulv; Lars-Christer Hydén; Nina Nikku; Staffan Josephsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alzheimer’s disease; communication; confabulation; context; continuity; dignity; disorientation; ethnographic methods; ethnography; identity; life history; life story; meaning; microethics; narrative; progressive dementia diseases; sense-making; social interaction; storytelling; vascular dementia; Alzheimers sjukdom; berättande; desorientering; etnografiska metoder; identitet; kommunikation; konfabulering; kontext; kontinuitet; livsberättelse; mening; mikroetik; narrativ; progressiva demenssjukdomar; samspel; social interaktion; vaskulärdemens; värdighet; Human communication; Kommunikation mellan människor;

  Sammanfattning : Denna avhandling fokuserar på det meningsskapande och begripliggörande som fortgår vid tilltagande demenssjukdom, i det sociala samspelet, och de utmaningar för demens-omsorgen som detta innebär. Studien är aktörsorienterad och adresserar frågan om hur personer med åldersrelaterade progressiva demenssjukdomar i den vardagliga kommuni-kationen söker förstå sina situationer, omgivningen och sina liv – alltsammans inom ra-men för det dagliga samspelet på ett demensboende. LÄS MER