Sökning: "communication between principals and teachers in successful schools"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden communication between principals and teachers in successful schools.

 1. 1. Communication between principals and teachers in successful schools

  Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogik

  Författare :Helene Ärlestig; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; Cultur; Leadership; Organization; Structure; Sucessful schools; Pedagogical Leadership; Principal; Teacher; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis examines the interplay between organizational structure and culture and principals’ communication with their teachers in a Swedish school setting. Especially communication about issues connected to teaching and learning, student outcomes and school improvement are in focus. LÄS MER

 2. 2. I fjärran blir fjällen blå: En komparativ studie av isländska och svenska grundskolor samt sex fallstudier om närhet som förutsättning för pedagogiskt ledarskap

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell

  Författare :Haukur Viggósson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; principal’s-teachers relationship.; compulsory schools; personnel leadership; School administration; school organisation; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De två studier som presenterats i föreliggande avhandling avser att belysa sambandet mellan den administrativa organisationen av skolan och rektors möjligheter att leda den pedagogiska verksamheten. Vidare avser den att granska sambandet mellan lärargruppens anda och tillfredsställelsen med rektors ledarskap. LÄS MER