Sökning: "commognitive framework"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden commognitive framework.

 1. 1. The function concept and university mathematics teaching

  Författare :Olov Viirman; Iiris Attorps; Barbara Jaworski; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; mathematics; university education; commognitive framework; function concept; discourse; teaching; Matematik; Mathematics;

  Sammanfattning : This thesis concerns the teaching of mathematics at university level, with a particular focus on the teaching of the function concept. The main aim of the thesis is describing and analysing the teaching practices of university mathematics teachers regarding the function concept, and how this concept is constituted through these practices. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelevers kommunikativa strategier i matematikklassrummet : En fallstudie av ett smågruppsarbete om derivata

  Författare :Marie Bergholm; Christer Bergsten; Iiris Attorps; Ewa Bergqvist; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematical discourse; commognition; participation; matematizing; subjectifying; identifying; small group learning; Matematisk diskurs; kommognition; deltagande; matematisera; identifiering; subjektifiering; lärande i smågrupper;

  Sammanfattning : Denna fallstudie belyser gymnasieelevers arbete i små grupper med ett problem kopplat till derivata och syftar till att belysa faktorer som gynnar eller hindrar individernas deltagande i och utveckling av den matematiska kommunikationen i klassrummet. Studien har sin teoretiska förankring i Anna Sfards kommognitiva ramverk, där lärande i matematik ses som deltagande i en matematisk diskurs. LÄS MER